Kończy się I edycja 2016r. Animatora Sportu Osób Niepełnosprawnych, zapraszamy wszystkich animatorów do rozliczania się w dniach 20 czerwca 2016r – 30 czerwca (termin ostateczny). Rozliczenia można przesyłać również pocztą na adres SZS „WIELKOPOLSKA”, ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań. Rozliczenie nastąpi po spełnieniu poniższych kryteriów:

-przedstawienie dzienniczka pracy z rozpisanymi zajęciami – dni, godziny,

-dzienniczek musi być podpisany przez Prezesa klubu, dyrektora placówki, lub osobę upoważnioną do kontroli, z adnotacją, że praca została wykonana (pieczątka firmowa, imienna i podpis),

-w czasie trwania edycji Prezes lub inna upoważniona osoba np. dyrektor placówki powinni przeprowadzić minimum dwie kontrole zajęć, odnotowując datę i uwagi w dzienniczku oraz na formularzu (załączone dwustronne oświadczenie do dzienniczka) na podstawie którego rozliczamy wykonanie pracy,

-udokumentowanie otrzymania wynagrodzenia od pierwszego płatnika – kopia rachunku potwierdzona adnotacją – wypłaty dokonano – oraz pieczątką firmową, imienną  i podpisem,

-dostarczeniu do biura SZS wypełnionego poprawnie zaświadczenia od pierwszego płatnika,

-podpisaniu oświadczenia o nie korzystaniu z innych programów szkoleniowych prowadzonych przez MSiT,

-wypełnienia oświadczenia do celów ZUS,

-dostarczenie do biura SZS wypełnionego odpowiedniego rachunku.