Dodatkowe informacje

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (Gmin)

dot. realizacji w 2013 r. Projektu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży

 Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny oraz Wojewódzkie SZS, planują realizację w 2013 r. Projektu Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”. Projekt ma na celu wspomaganie Jednostek Samorządu Terytorialnego (Gmin), w których nie wybudowano kompleksów boisk w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012”, w realizacji zadań z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej lokalnej społeczności.

 Prosimy o zapoznanie się informacjami i wytycznymi dot. projektu zawartymi na stronie:www.szs.pl

 1. „Założenia programu Animator SDiM w 2013r.”- dokument do pobrania od  21.01.2013

2.    Załączniki do projektu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”:

l  Wniosek o dofinansowanie kosztów zatrudnienia Animatora SDiM;

Załącznik nr 1 do wniosku ,,Oświadczenie kandydata na Animatora”;

Załącznik nr 2 do wniosku ,,Program planowanych do realizacji przez Animatora działań”;

l  Załącznik nr 2 do projektu: Informacje i wskazówki dotyczące realizacji projektu ,,Animator SDiM”

 

         WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • Wnioskodawcą może być wyłącznie JST (Gmina), która nie posiada na swoim terenie kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012”;
 • Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na druku wniosku, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego;
 • Wniosek powinien zawierać deklarację jednostki samorządu terytorialnego o zagwarantowaniu kandydatowi na „animatora” kwoty wynagrodzenia, co najmniej równoważnej kwocie dotacji proponowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne, przez okres co najmniej równorzędny wynikający z treści wniosku (I część wynagrodzenia).
  • Na Jednostce Samorządu Terytorialnego spoczywa obowiązek weryfikacji uprawnień, umiejętności oraz kwalifikacji określonych dla „animatora”, niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie określonym w projekcie, zgodnie z wytycznymi.
  • Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata na „animatora” o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku).
  • Do wniosku należy dołączyć również „Program planowanych do realizacji przez Animatora działań”, określający podstawowe cele pracy animatora, grupy docelowe oraz przewidywaną liczbę uczestników, najważniejsze wydarzenia, deklarację uczestniczenia w ew. szkoleniach i konferencjach, itd. itd.(druk stanowiący załącznik nr 2 do wniosku).
 • Wnioski należy kierować na adres:

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego

ul. Mokotowska 24/V p. lok. B

00-561 Warszawa

z dopiskiem: „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”

 • Wnioski należy składać w terminie do 20 lutego 2013.
 • Przy kwalifikacji wniosków będziemy brali pod uwagę kolejność zgłoszeń (liczy się data stempla pocztowego) oraz poprawność przedstawionych dokumentów.
 • Wniosek złożony po terminie, nie kompletny nie będzie rozpatrywany

 W przypadku wybrania naszej oferty przez MSiT:

l  Z zakwalifikowanymi „Animatorami”, Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego, za pośrednictwem wojewódzkich Szkolnych Związków Sportowych, podpisze stosowne indywidualne umowy.

 Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania dla animatora/ów będzie uwarunkowana wynikiem konkursu ogłoszonego przez MSiT.