ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU

 

W roku 2014 MSiT zaproponuje jednostkom samorządu terytorialnego oraz klubom sportowym program „MULTISPORT”, zwany dalej Programem, adresowany do dzieci szkół podstawowych z klas IV – VI. Założeniem Programu jest upowszechnienie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych poprzez udział dzieci w aktywności ruchowej zbieżnej z rozwojem biologicznym, nastawionej głównie na ich wszechstronny i harmonijny rozwój. Zapewnienie efektywnego przejścia ze sportu szkolnego do klubów sportowych
i wdrożenie do współzawodnictwa wydaje się jednym z kluczowych zadań. Jednak najważniejszym celem sportu dzieci i młodzieży jest kształtowanie postaw obywatelskich, kreowanie postaw prozdrowotnych, a przede wszystkim wychowanie przez sport.

Program kierowany jest do wszystkich organizacji pracujących z dziećmi na poziomie szkoły podstawowej, a w szczególności do klubów sportowych i JST na poziomie gminnym
i wojewódzkim.

Zajęcia sportowe dzieci będą prowadzone w różnorodnych formach, stymulujących aktywność sportowo – rekreacyjną uczestników. Oferta sportów uzależniona będzie
od regionalnych i lokalnych tradycji i priorytetów. Istotne jest, by realizowane zajęcia odbywały się na różnych obiektach sportowych, dających możliwość uprawiania wielu sportów, zachęcając młodzież do wyboru preferowanej formy aktywności, tzw. „sportu całego życia”, zgodnego z jej zainteresowaniami i predyspozycjami.

Głównym założeniem Programu jest nabycie zróżnicowanych umiejętności ruchowych dzieci i kreowanie wzorów zachowań prozdrowotnych. W Programie eksponuje się wychowawczą funkcję sportu i jego związki z kulturą, a także rolę aktywności fizycznej
w umacnianiu więzi rodzinnych i kultywowaniu lokalnych tradycji sportowych.

Program jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał weryfikacji w momencie zmieniających się przepisów prawa lub zaistnienia warunków, których nie można było wcześniej przewidzieć.

Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe – Multisport
Projekt Multisport
Dziennik zajęć
Multisport – podręcznik
Karta zgłoszeniowa