Zadanie finansowane ze środków:

MSiT_LOGO

 PROJEKT

„ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY”
w okresie marzec – grudzień 2015 r.


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO – FINANSOWE DLA JEDNOSTEK   (KLUB, STOWARZYSZENIE, JST) DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

I. CELE I ZADANIA PROGRAMU:

 1. zwiększenie aktywności i efektywności działań klubów: uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji pozarządowych, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;
 2. przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym służące integracji społecznej i wyrównanie szans poprzez sport;
 3. wspomaganie działalności klubów – stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu dzieci  i młodzieży poprzez szkolenia animatorów;
 4. stworzenie, jak największej grupie młodzieży możliwości uczestniczenia w zajęciach sportowych, co sprzyja m.in. wyłanianiu sportowych talentów, wyrównywaniu szans dostępu do sportu, tworzeniu więzi społecznych;
 5. aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania działalności animatorów;
 6. tworzenie systemu dostępności informacji elektronicznej o pracy animatorów z grupą;
 7. podnoszenie kwalifikacji „animatorów” biorących udział w projekcie – poprzez szkolenie mające na celu podniesienie walorów wykorzystania narzędzi kultury fizycznej do aktywizacji i integracji różnych grup społecznych danego obszaru;

II. ZASADY FINANSOWANIA

 1. Planujemy, że dofinansowaniem objętych zostanie 1 846 osób, w/g przyznanego dla każdego województwa limitu uczestnictwa (podziału dokonano na podstawie danych GUS  dotyczących populacji dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat w każdym z województw za 2014 rok);
 2. Okres finansowania: Dofinansowanie ze środków z MSiT kosztów zatrudnienia animatora prowadzącego zajęcia będzie wynosiło kwotę 2.800,00,-złotych brutto/osobę według poniższych kryteriów:
 • za okres 4 miesięcy (marzec -czerwiec) kwotę 1.400,00,-złotych brutto/osobę
 • za okres 4 miesięcy (wrzesień-grudzień) kwotę 1.400,00,-złotych brutto/osobę

III. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROJEKTU

 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT);
 2. Szkolny Związek Sportowy (SZS) koordynator projektu we współpracy z Wojewódzkimi Szkolnymi Związkami Sportowymi (WSZS);
 3. Kluby: uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, ludowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży przy akceptacji jednostki samorządu terytorialnego;

IV. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

 1. Realizacja projektu na terenie całego kraju;
 2. Projekt polega na udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w pokryciu kosztów zatrudnienia „Animatorów” – osób organizujących oraz prowadzących systematyczne zajęcia na obiektach szkolnych lub obiektach JST (w ostateczności na kompleksach „ORLIK”);
 3. Uczestnikami zajęć może być wyłącznie młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Liczebność grup zajęciowych powinna wynosić 18 do 24 osób, chyba, że przepisy dot. bezpieczeństwa prowadzenia zajęć w konkretnym sporcie stanowią inaczej);
 4. Przystępująca do programu jednostka (Klub, Stowarzyszenie) może zgłosić maksymalnie cztery osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych (maksymalnie 4 kandydatów z jednej sekcji/klubu).
 5. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej, jako „Animator” w ramach projektu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” składać się będzie z zadeklarowanej części wypłacanej przez właściwy klub, JST, sponsora oraz z części wypłacanej przez WSZS w ramach dotacji MSiT;
 6. Na podstawie złożonego przez Klub/Stowarzyszenie prawidłowo złożonego wniosku o dofinansowanie kosztów zatrudnienia „Animatora”, WSZS zawrze ze wskazanym animatorem umowę – zlecenie. Dofinansowanie na tę osobę wyniesie 1 400 złotych (brutto) za okres marzec-czerwiec i 1 400,00 złotych (brutto) za okres wrzesień-grudzień, które przeznaczone będzie na częściowe pokrycie całkowitych kosztów zatrudnienia tego animatora i co stanowić będzie II cześć wynagrodzenia w okresie marzec – czerwiec i wrzesień – grudzień 2015;
 7. We wniosku o dofinansowanie kosztów zatrudnienia „Animatora”, Klub lub JST musi złożyć pisemną deklarację o zapewnieniu środków w wysokości nie mniejszej niż kwota dotacji pochodząca ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, co stanowić będzie I część wynagrodzenia „Animatora”;
 8. Zgodnie z zasadami ogłoszonego przez MSiT konkursu na dofinansowanie zadań realizowanych w 2015r., projekt „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” będzie realizowany w okresie od 11 lutego do 31 grudnia 2015r.;
 9. Każdy „Animator”, na podstawie zawartej z WSZS umowy, zostanie zobowiązany do przeprowadzenia 32 zajęć (90 minutowych) rekreacyjno-sportowych w okresie (marzec – czerwiec) i 32 zajęć (90 minutowych) rekreacyjno-sportowych w okresie (wrzesień – grudzień) – zgodnie z okresem obowiązywania umów, co powinno stanowić 100% ogólnej liczby przepracowanych godzin.
 10. Przebieg realizowanych przez „Animatora” działań musi być udokumentowany odpowiednimi bieżącymi zapisami z realizacji jednostki treningowej w ,,Dzienniku Pracy Animatora” (przedłożonego elektronicznie do 10-go każdego następnego miesiąca), przy czym końcowe rozliczenie za okres (marzec-czerwiec) musi nastąpić do dnia 30.06.br. i za okres (wrzesień-grudzień) musi nastąpić do dnia 22.12.br Sprawozdania całościowe, generowane z systemu, obejmujące okres (marzec-czerwiec) pracy animator składa w SZS w formie papierowej oraz okres (wrzesień-grudzień) pracy animator składa w SZS w formie papierowej;
 11. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia przez WSZS będzie złożenie przez Animatora u zleceniodawcy całościowych sprawozdań z realizacji projektu wraz z potwierdzeniem wypłacenia Animatorowi I części wynagrodzenia z innych źródeł zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie kosztów zatrudnienia animatora;
 12. Każdy „Animator” zakwalifikowany do projektu zostanie zobligowany do zarejestrowania profilu animatora na specjalnie do tego przygotowanym portalu internetowym, a następnie do aktualizowania informacji związanych z funkcjonowaniem swojej grupy na ww. portalu;
 13. PODSTAWOWE ZADANIA „ANIMATORA”:
  • inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć dla młodzieży szkół gimnazjalnych,
  • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
  • współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
  • przeprowadzenie testów sprawnościowych młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej.
  • udział Animatorów w szkoleniu przygotowanym na potrzeby projektu.
  • bieżące prowadzenie poprzez system informatyczny Dziennika pracy zgodnie z harmonogramem zajęć. Sprawdzanie bieżącej frekwencji na zajęciach.
  • przygotowanie i przedstawienie Zleceniodawcy całościowego sprawozdania z realizacji projektu;
  • współpraca z rodzicami, promowanie wolontariatu;
  • rejestracja profilu Animatora na portalu internetowym, a następnie aktualizowanie zawartych tam informacji.
 14. Podstawowy zakres obowiązków „Animatora” ustala zgłaszający podmiot zgodnie z ogólnymi założeniami projektu. SZS zastrzega sobie prawo do ustalenia szczegółowego zakresu obowiązków „Animatora”, w odniesieniu do zadań wynikających z polityki Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 15. Animator będzie zobowiązany do wypełniania elektronicznie na bieżąco harmonogramu zajęć.
 16. SZS zastrzega sobie prawo do wyznaczania dodatkowych zadań animatorom w czasie trwania projektu.

V. ANIMATORZY – adresaci programu

Nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy, trenerzy, pracujący z młodzieżą gimnazjalną w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych – posiadający  do tego uprawnienia minimum instruktorskie (dotyczy osób nie pracujących w szkole).

VI. KRYTERIA ZGŁOSZEŃ

 • wnioskodawcami mogą być kluby: uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, ludowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży przy akceptacji jednostki samorządu terytorialnego;
 • wysoka aktywność społeczna, widoczne efekty organizacyjno-szkoleniowe pracy animatora,
 • wniosek winien zawierać deklarację wnioskodawcy o zabezpieczeniu pierwszej części wynagrodzenia dla animatora z innych źródeł na szczeblu lokalnym – minimum 2.800,00, – złotych (brutto).
 • oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji innych programów.
 • zgłoszenia kandydatów powinny być podpisane przez osoby upoważnione z wnioskujących jednostek oraz przedstawiciela samorządu terytorialnego;
 • wnioski (po wyedytowaniu ze strony internetowej, wydrukowaniu i podpisaniu przez właściwe osoby i instytucje) należy kierować do Wojewódzkich SZS. Adresy na stronie szs.pl : http://www.szs.pl/wojewodzkie-szs.html ;

VII. SPOSÓB WYBORU UCZESTNIKÓW

 • Wnioski napływające od podmiotów, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej należy kierować do Woj. SZS;
 • Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy powołuje komisję wojewódzką, w skład, której powinni wchodzić przedstawiciele: wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, wojewódzkiego interdyscyplinarnego stowarzyszenia kultury fizycznej, Kuratorium Oświaty oraz komórki organizacyjnej ds. sportu samorządu wojewódzkiego;
 •  Komisje wojewódzkie po analizie złożonych wniosków dokonują wyboru kandydatów w terminie od dnia 25 lutego 2015r. do wyczerpania limitu liczby animatorów tj. 1 846 osób (liczyć się będzie kolejność oraz poprawność złożenia wniosku poprzez ,, Elektroniczny generator wniosków”.)
 • Zbiorcze listy zakwalifikowanych animatorów  zostaną opublikowane na stronie internetowej. Dodatkowa komisja dla ewentualnych wniosków na okres wrzesień-grudzień do 10.09.2015
 • Kryteria uwzględniane przy wyborze kandydatów:
 • różnorodność dyscyplin, szeroka oferta zajęć;
 • powszechność udziału i zasięg oddziaływania;
 • 4 kandydatów z jednej sekcji/klubu

Ewentualne odwołania od komisji wojewódzkich rozpatruje Operator Krajowy.

VIII.  SPOSÓB KONTROLI I NADZORU NAD REALIZACJĄ ZADANIA

 • Przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji projektu na minimum 20 % miejsc pracy animatorów w każdym z województw przez SZS, W SZS oraz Członków Zarządu jak i zarówno Komisji Rewizyjnych SZS dotyczącej okresowej oceny realizowanych przez animatorów zadań.
 • Powiatowe oraz Gminne SZS będą włączone w nadzór nad działaniami Animatorów.
 • SZS będzie składał do MSiT raporty z realizacji powierzonego zadania.
 • Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje Departament Sportu dla Wszystkich  Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • Szkolny Związek Sportowy dokonuje kontroli i oceny realizacji zawartych umów oraz rozlicza i opracowuje sprawozdanie z realizacji przyjętego zadania;