Zadanie finansowane ze środków:

MSiT_LOGO

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych

„Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” w 2016r.

 1. Cele i zadania programu
 2. a) zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowością prawną, oraz innych instytucji, w tym szkół  i ośrodków specjalnych, których zakres działania obejmuje rozwijanie aktywności fizycznej i sportu wśród sportu osób niepełnosprawnych;
 3. b) wspomaganie działalności klubów i innych instytucji, w tym szkół i ośrodków specjalnych w zakresie aktywizacji fizycznej i rozwoju sportu osób niepełnosprawnych poprzez wdrożenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się animatorów aktywności ruchowej i sportu osób niepełnosprawnych pracujących na danym obszarze;
 4. c) aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania działalności animatorów, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie animatorów, kwoty nie mniejszej niż dofinansowanie ze środków MSiT.

W pierwszej  i drugiej edycji 2016 roku systemem planujemy objąć  379 animatorów sportu osób niepełnosprawnych (190 animatorów – I edycja i 189 animatorów – II edycja), dla których w ramach programu przeznaczone zostaną środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki  w maksymalnej wysokości dofinansowania w  kwocie 1.200 zł (brutto) na okres 4 miesięcy –  minimum 40 godzin. (na każdą edycję)

 1. Organizator
  • Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny – koordynator   i    realizator   zadania    na    podstawie    umowy   z   Departamentem Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki;
  • Lokalne SZS (16 województw) – współorganizatorzy.
 2. Uczestnicy – adresaci programu

Nauczyciele wychowania fizycznego, w tym w szczególności ze szkół i ośrodków specjalnych, oraz instruktorzy i trenerzy pracujący z osobami niepełnosprawnymi, posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć z niepełnosprawnymi na podstawie obowiązujących przepisów.

 1. Kryteria zgłoszeń

Wnioskodawcami mogą być;

 • Kluby uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, ludowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej,
 • Szkoły i ośrodki specjalne,   których zakres działania obejmuje rozwijanie aktywności fizycznej  i sportu osób niepełnosprawnych
 • Inne instytucje, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych;

Zgłaszający kandydatów powinni kierować się jego wysoką aktywnością społeczną, widocznymi efektami organizacyjno-szkoleniowymi i nie pobieranie wynagrodzenia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach realizacji innych programów prowadzenia zajęć z kultury fizycznej i zadań zleconych z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wnioskodawca zgłasza we wniosku deklarację o zabezpieczeniu pierwszej części wynagrodzenia dla animatora z innych źródeł na szczeblu lokalnym, minimum 1200 zł (brutto/ na edycję).

Prawidłowo wypełnione wnioski kandydatów rozpatrują Lokalne SZS – współorganizatorzy.

 1. Sposób wyboru uczestników

Regionalne komisje  Animatora Sportu Osób Niepełnosprawnych przy Lokalnych SZS, które są poszerzane o stosownych przedstawicieli rozpatrują nadesłane  wnioski i dokonują wyboru uczestników programu.

Komisje regionalne po analizie złożonych ofert dokonują wyboru kandydatów  na I edycję  marzec – czerwiec   oraz na II edycję  wrzesień – grudzień   2016;

Ewentualne odwołania od decyzji Komisji Wojewódzkich rozpatruje Komisja  Programu   powołana przez Zarząd Główny SZS.

 1. Sposób  realizacji  zadania
 • Z wyłonionymi (w wyniku przeprowadzonej procedury) uczestnikami programu lokalne SZS zawierają indywidualne umowy;
 • Zakres zadań animatora i sposób dokumentowania wykonanych prac określa umowa
 • Wnioskodawca odpowiada za ubezpieczenie uczestników zajęć prowadzonych w ramach zawartej umowy.
 • Liczba uczestników zajęć sportowych prowadzonych w ramach „Animator sportu osób niepełnosprawnych”, nie może być mniejsza niż 10 osób niepełnosprawnych, chyba, że sytuacja osób niepełnosprawnych (stopień niepełnosprawności/ możliwości funkcjonalne) wymusza mniejszą liczbę uczestników sekcji. Każdorazowo sytuacja taka musi być szczegółowo opisana i uzasadniona.
 • Praca instruktora/trenera/ animatora musi być udokumentowana w „dzienniku pracy instruktora/ trenera/animatora” i stanowi dla wnioskodawcy podstawę wypłaty dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki;
 • Osoby prowadzące zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych –„Animator sportu osób niepełnosprawnych nie mogą prowadzić zajęć sekcji sportowych i tym samym pobierać wynagrodzenia z tego tytułu;
 1. Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania
 • Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje Departament Sportu dla Wszystkich  Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • Zarząd Główny SZS – organizator oraz Lokalne SZS, dokonują kontroli i oceny realizacji nawiązanych umów oraz rozliczają i opracowują kompleksowe sprawozdanie z realizacji przyjętego zadania;