„Wolni od nałogów” – program warsztatów profilaktyczno-socjoterapeutycznych oraz zajęć edukacyjno-integracyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym dla młodzieży bursy szkolnej

 

Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia złożonej oferty konkursowej, otrzymał dotację finansową ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom), na realizację projektu warsztatów profilaktyczno-socjoterapeutycznych oraz zajęć edukacyjno-integracyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym dla młodzieży bursy szkolnej
pn. „Wolni o nałogów”.

 

Projekt realizowany będzie w Bursie Szkolnej nr 2 dla grupy 20-osobowej,
w okresie 08 kwietnia – 28 czerwca 2013 r.

 

Grupa docelowa

Grupę adresatów zadania będą stanowili uczniowie – mieszkańcy Bursy Szkolnej nr 2 w Poznaniu. Wychowankowie to młodzież, która przybyła do Poznania w celu kontynuowania nauki w poznańskich szkołach średnich. Jest to grupa bardzo narażona na patologiczne zachowania takie jak eksperymentowanie z alkoholem, papierosami i narkotykami. Młodzi ludzie oderwani od swojego środowiska muszą poradzić sobie z tęsknotą za rodziną, presją społeczną szkoły, nierzadko niskim poczuciem własnej wartości w stosunku do kolegów, którzy pochodzą z Poznania. Stresem jest także dostosowanie się do reguł życia w bursie.

Aby zminimalizować te lęki i zapobiec działaniom niepożądanym społecznie stworzyliśmy program przewidujący warsztaty profilaktyczno-socjoterapeutyczne dla dwóch grup 10-osobowych (ogółem 10h zajęć dla każdej grupy) oraz zajęcia edukacyjno-integracyjne dla 1 grupy 20-osobowej (ogółem 15h dla grupy w postaci wyjść do kina, teatru, muzeów, basen).

Grupa adresatów projektu zostanie wybrana spośród 6 grup wychowawczych, które istnieją w bursie (3 grupy dziewcząt i 3 grupy chłopców).

 

Zakładane cele projektu

W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy za cel główny projektu postawiono organizację kompleksowego programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów bursy szkolnej, w formie zajęć warsztatowych oraz wycieczek edukacyjno-integracyjnych.

Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych:

 1. Wyposażenie w wiedzę dot. współczesnych zaburzeń i uzależnień;
 2. Eliminowanie negatywnych norm i obyczajów w zachowaniu społecznie nie pożądanym poprzez zajęcia profilaktyczno-socjoterapeutyczne;
 1. Nauka umiejętności współdziałania w grupie, dobrego komunikowania się, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętności podejmowania decyzji;
 2. Rozwijanie wrażliwości i wzmacnianie osobowości – asertywność;
 3. Kształtowanie pozytywnych postaw, wyposażenie w wiedzę, umiejętności i nawyki, poprzez zajęcia edukacyjne;

Integracja grupy, rozbudzanie ciekawości i gotowości do działania, nastawione na rozumienie świata przyrody, społeczeństwa i kultury, poprzez organizowane wycieczki do muzeów, teatru, kina, na basen.

 

Zajęcia profilaktyczno-socjoterapeutyczne przeprowadzone zostaną przez pedagoga – specjalistę zajęć socjoterapeutycznych, metodą warsztatów w systemie pozalekcyjnym popołudniami 2h raz w tygodniu dla każdej grupy 10-osobowej (5 spotkań – ogółem 10h).

Zajęcia edukacyjno-integracyjne zrealizowane będą dla 1 grupy 20-osobowej, w systemie popołudniowych wyjść do kina, teatru, muzeów, na basen (ogółem 5 spotkań po średnio 3h = 15h).

 

Sposoby realizacji zajęć:

 • Scenki sytuacyjne z wykorzystaniem tematyki uzależnień;
 • Tworzenie plakatów, praca w grupach;
 • Inscenizacje, zabawa w teatr;
 • Drama, skuteczna metoda modelowania prozdrowotnych postaw życiowych;
 • Modelowanie zachowań młodzieży poprzez prawidłową postawę wychowawcy;
 • Dyskusje w plenerze, podczas wyjść do kina, teatru, muzeów, na basen, spacerów (wycieczki edukacyjne).

 

Zakładane rezultaty zadania

Objętych wsparciem w postaci specjalistycznych warsztatów profilaktycznych-socjoterapeutycznych (5 spotkań – ogółem 10 godzin),  20 uczniów ukończy projekt.

Monitorowanie: formularze zgłoszeniowe, listy obecności.

 

Objętych wsparciem w postaci zajęć edukacyjno-integracyjnych (5 spotkań – ogółem 15 godzin), 20 uczniów ukończy projekt.

Monitorowanie: formularze zgłoszeniowe, listy obecności, bilety wstępu do kina, teatru, muzeum, na basen.

 

Wszyscy uczestnicy podczas zajęć otrzymają wyżywienie (poczęstunek w formie drożdżówek, kanapek, napojów, itp.).

 

Rezultaty miękkie:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej uzależnień – jak nie wpaść w pułapkę uzależnienia od alkoholu, narkotyków/dopalaczy, papierosów;
 • Wyposażenie młodzieży w sposoby radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami szkolnymi;
 • Zdobycie umiejętności asertywnej odmowy w sytuacji współczesnych zagrożeń, autorefleksja nad własnym życiem – pobudzenie do działania w środowisku rówieśniczym na rzecz niwelowania negatywnych zjawisk.
 • Zintegrowanie grupy uczestników i wytworzenie poczucia wspólnoty;
 • Edukacja w zakresie kultury (poprzez udział w wycieczkach do kina, teatru, muzeum).

Monitorowanie: badanie ewaluacyjne podczas zajęć (ankieta ewaluacyjna przeprowadzona wśród uczestników na pierwszych zajęciach i na zakończenie projektu), opracowanie raportu.

 

Koordynatorem projektu jest pracownik SZS „WIELKOPOLSKA” Marcin Piotrowski.