UWAGI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU

„ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY” 2013

WNIOSKI NALEŻY WYPISYWAĆ PISMEM KOMPUTEROWYM LUB MASZYNOWYM.

I. Informacja o wnioskodawcy

1.      pieczątka jednostki wnioskującej – pieczątka klubu

2.      informacja o wnioskodawcy – wypisujemy wszystkie informacje dotyczące instytucji składającej wniosek,

3.      status prawny – aktualny wypis, wyciąg lub zaświadczenie z rejestru,  kopia potwierdzona pieczątkami i podpisem. Dokument ważny jest 1 rok (decyduje data wystawienia a nie data potwierdzenia  za zgodność z oryginałem. Wyciągi lub wypisy  wystawia organ rejestrowy – starostwo powiatowe, urzędy miast lub sąd KRS), dotyczy wniosków składanych bezpośrednio do SZS „WIELKOPOLSKA”.

4.     osoba objęta dofinansowaniem – dane osoby – animatora, który będzie
prowadził zajęcia z młodzieżą.

a)     uprawnienia szkoleniowe –  wpisujemy uprawnienia tj. instruktor, trener. Przy podpisywaniu umowy uprawnienia muszą być potwierdzone książeczką wydaną przez instytucje do tego uprawnione – prowadzona będzie ścisła weryfikacja przez komisję (patrz warunki podpisania umowy)
b)     dyscyplina – wpisujemy dyscyplinę wiodącą na którą mamy niezbędne uprawnienia, którą animator preferuje.
c)     sposób kontaktu – koniecznie podajemy numer telefonu animatora a nie klubu. Proszę podać również adres mailowy.

II. Uzasadnienie wniosku

Powinno zawierać informacje o prowadzeniu zajęć (ilość godzin, dni, wiek uczestników, miejsce prowadzenia zajęć, przygotowanie do pracy z młodzieżą, dotychczasowe osiągnięcia młodzieży  – bez opisu sukcesów całego klubu). Uzasadnienie podpisuje prezes klubu, lub osoba statutowo upoważniona do reprezentowania klubu.

III. Opina właściwego samorządu terytorialnego

Wniosek wypełniają następujące instytucje Urząd Gminy, Urząd Miasta,  Starostwo Powiatowe itd. w zależności od samorządu. Opinie podpisują – Burmistrz, Wójt, Prezydent, Starosta, Sołtys itd. lub osoba działająca w imieniu Urzędu.

IV. Oświadczenie o zapewnieniu środków
a)     1 tabelka
–  kto zapewnia – wpisujemy nazwę instytucji zapewniającej środki finansowe na program
–  kwota PLN – najlepiej rozpisać kwotę wg przykładu  200,00 zł x 4 miesiące w II edycji
–  pieczęć i podpis jednostki oświadczającej – pieczątka i podpis np. prezesa klubu
b)     2 tabelka – wypełnia osoba, która deklaruje oświadczenie o zapewnieniu środków (wszystkie rubryki)
Wnioski z brakami formalnymi nie będą rozpatrywane (brak pieczątek, podpisów, miejsca pracy NIP-u, PESEL-u, opinii, brak lub za mała kwota środków, wniosek ręcznie wypełniony, itp.)

Obowiązujące druki dostępne są na stronach SZS „WIELKOPOLSKA”