III TURNIEJ ORLIKA

O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA

 Drogi Animatorze,

poniżej przedstawiamy kilka informacji dotyczących III Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska, bardzo proszę o przeczytanie całości.

TERMINARZ

 * Eliminacje gminne – 1-16.09.2012
 * Eliminacje wojewódzkie – ćwierćfinały 20-22.09.2012, półfinały 25-26.09.2012
 * Finał wojewódzki – 1.10.2012
 * Finał Ogólnopolski – 10-13.10.2012

Z eliminacji gminnych awansuje jeden zwycięski zespół. Z ćwierćfinałów i półfinałów w zależności od miejsca jeden lub dwa pierwsze zespoły. Bardzo proszę o przekazywanie informacji opiekunom tych drużyn, że mają sprawdzać daty kolejnego etapu rozgrywek na stronie internetowej SZS „WIELKOPOLSKA” (www.szswielkopolska.pl). Nie będziemy powiadamiać drużyn telefonicznie, ponieważ nie jesteśmy w stanie zrobić tego w tak krótkim czasie. Proszę uczulić opiekunów, że przerwy między poszczególnymi etapami są bardzo krótkie, aby od razu sprawdzili termin kolejnego etapu. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji kiedy drużyna „przegapia” swój turniej, niestety terminarz rozgrywek został nam narzucony odgórnie i nie jesteśmy wstanie go rozciągnąć.

DRUŻYNY

Turniej jest organizowany oddzielnie dla drużyn dziewcząt i chłopców, w dwóch kategoriach wiekowych:
•   10-11 lat (roczniki 2001 – 2002)
•   12-13 lat (roczniki 1999 – 2000)

W turnieju mogą uczestniczyć reprezentacje szkół lub klas, drużyny Uczniowskich Klubów Sportowych, drużyny reprezentujące zgłoszony obiekt Orlik  (np. wyłonione spośród dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych na danym obiekcie)  jak również tzw. „dzikie drużyny” (zorganizowane, z dorosłym opiekunem, spełniające kryteria wiekowe).
W turnieju nie mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące piłkarskie kluby sportowe (inne niż UKS). W drużynie może grać maksymalnie 3 zawodniczki/zawodników, którzy są potwierdzeni i uprawnieni do gry w klubach lub drużynach zgłoszonych w sezonie 2012/2013 do rozgrywek ligowych w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub którzy otrzymali powołanie do kadry województwa i grali w jej składzie (dotyczy wszystkich drużyn, także drużyn UKS).
Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodniczek / zawodników.
W całym turnieju drużyny grają w składach sześcioosobowych: pięciu graczy w polu + bramkarz.
W trakcie całego turnieju zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden zespół. W przypadku zmiany przez zawodnika zespołu w trakcie któregokolwiek  etapu rozgrywek następuje automatyczne wykluczenie z rozgrywek zawodnika i zespołu, w którym zawodnik po raz drugi wystąpił lub został wpisany na listę.
W wyjątkowych wypadkach, gdy któryś ze zgłoszonych  zawodników nie może brać udziału w kolejnych rundach rozgrywek (kontuzja gracza, zmiana szkoły, etc.) dopuszczamy możliwość dobrania do drużyny w trakcie całego turnieju maksymalnie 3 zawodników (pod warunkiem, że nie występowali oni we wcześniejszej fazie turnieju w innym zespole).
Dokoptowanie nowych zawodników jest dopuszczalne tylko w eliminacjach i w finałach wojewódzkich. W finale ogólnopolskim drużyny grają w takich samych składach jak w finałach wojewódzkich.

WERYFIKACJA DRUŻYN

Drużyny przed rozpoczęciem turnieju muszą zostać odpowiednio zweryfikowane przez organizatora turnieju, tzn. muszą posiadać na każdym etapie turnieju:

  * listę zgłoszeniową (zawierającą podpisy uczestników i pieczątkę dyrektora szkoły lub podpis opiekuna w przypadku „dzikiej drużyny”).

    Jeśli drużyny przyjadą ze starą listą startową to dodatkowo muszą dopisać na liście:

Oświadczam, że drużyna została zgłoszona zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu turnieju, tzn. w drużynie występuje maksymalnie 3 zawodników/ zawodniczek, którzy są potwierdzeni i uprawnieni do gry w klubach lub drużynach zgłoszonych w sezonie 2012/2013 do rozgrywek ligowych w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub którzy otrzymali powołanie do kadry województwa i grali w jej składzie (dotyczy wszystkich drużyn, także UKS).”

                                                                      Imię, Nazwisko  Podpis Opiekuna (czytelnie)

  * zgody rodziców/opiekunów na grę ich dzieci w turnieju oraz zgodę na wykorzystanie wizerunków dzieci do celów informacyjnych i promocyjnych turnieju (rozgrywki  w ramach III Turnieju  Orlika mogą być rejestrowane przez media  – TV, prasa, Internet). 

  * ważną legitymację szkolną lub w wyjątkowych przypadkach, inny dokument potwierdzający tożsamość zawodnika i datę urodzenia.

  * ważne badania lekarskie lub poświadczenie lekarza na liście startowej albo pisemne oświadczenie dyrektora szkoły lub opiekuna drużyny złożone na liście startowej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.

  * ubezpieczenie – drużyny biorące udział w turnieju oraz wszyscy  zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez jednostkę zgłaszającą drużynę do rozgrywek (szkołę, UKS a w przypadku „dzikich drużyn” przez rodziców/opiekunów). Opiekun drużyny musi posiadać dokument potwierdzający ubezpieczenie (np. oświadczenie z listą imienną zawodników podpisane przez dyrektora szkoły lub prezesa UKS lub kopię polisy).

Z formalnego i prawnego punktu widzenia organizator turnieju (animator na Orliku) nie powinien dopuścić drużyny do rozgrywek bez takich dokumentów. Jak by się coś stało poważnego bo np. dziecko jest na coś chore i nie powinno brać udziału w wysiłku sportowym (a trzeba to brać pod uwagę) to jest to forma zabezpieczenia przed odpowiedzialnością.
Każda drużyna musi mieć jednego opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas całego turnieju. Opiekun na każdym etapie rozgrywek musi posiadać listę startową zawodników oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w powyższych podpunktach. Opiekun zobowiązany jest do zebrania legitymacji swoich zawodników i przedstawienia ich Organizatorom, łącznie ( w razie potrzeby) z weryfikacją bezpośrednią (legitymacja – zawodnik).

ROZLICZENIE TURNIEJU:

Aby turniej mógł zostać rozliczony muszą w nim uczestniczyć minimum 4 drużyny.

Dofinansowanie gminnych turniejów eliminacyjnych wynosi:

w przypadku uczestnictwa 4-6 drużyn – 200zł brutto z czego należy przeznaczyć:

 * Na obsługę medyczną – 50zł brutto
 * Na obsługę sędziowską – 50zł brutto
 * Na obsługę organizacyjną (koordynatora turnieju czyli zazwyczaj animatora)- 100zł brutto

Jeśli animator organizuje 4 turnieje eliminacyjne (czyli w każdej kategorii) tzn., że w sumie otrzyma dofinansowanie w kwocie 800zł brutto.

w przypadku uczestnictwa 7 i więcej drużyn – 250 zł brutto, z czego należy przeznaczyć:

 * na obsługę medyczną – 65zł brutto
 * na obsługę sędziowską – 65zł brutto
 * na obsługę organizacyjną – 120zł brutto

Jeśli animator organizuje 4 turnieje eliminacyjne (czyli w każdej kategorii) tzn., że w sumie otrzyma dofinansowanie w kwocie 1000zł brutto.

Warunkiem rozliczenia imprezy po wyższych stawkach jest przesłanie przynajmniej siedmiu list startowych. Jeśli nawet w turnieju wystartuje 7 lub więcej drużyn, ale przesłane zostanie mniej kart, nie będzie możliwe rozliczenie turnieju po wyższych stawkach. Lista startowa jest potwierdzeniem uczestnictwa drużyny.

Będzie można rozliczyć wszystkie turnieje na jednej umowie, wpisując w § 4 np.:     

 „Za wykonanie czynności określonych w § l przysługuje: za sprawowanie opieki medycznej podczas każdego z rozgrywanych mini turniejów 3 x 50 zł. słownie:  sto pięćdziesiąt złotych z którego dokona się stosownych potrąceń.”

 Uwaga: jeżeli zdarzy się sytuacja, że animator będzie organizował turnieje w różnych stawkach np. turniej dziewcząt za 200zł (bo ma 4 zespoły), a turniej chłopców za 250zł (bo ma 8 zespołów), wówczas turnieje muszą być rozliczone na osobnych umowach.

Przypominam, że nie można przerzucać pieniędzy między poszczególnymi obsługami, umowy muszą być dokładnie na takie kwoty jak podane powyżej.

Animator musi mieć umowy na trzy różne osoby, jedna osoba nie może pełnić więcej niż jednej funkcji na zawodach.

Poniżej przedstawiona została tabelka podatkowa, która ułatwi rozliczenie umowy.

UMOWY ZLECENIE                                                                           

Brutto

50,00

65,00

100,00

120,00

130,00

150,00

195,00

200,00

Pod.18%

9,00

12,00

18,00

22,00

23,00

27,00

35,00

36,00

9 %

4,50

5,85

9,00

10,80

11,70

13,50

17,55

18,00

Do wyp

36,50

47,15

73,00

87,20

95,30

109,50

142,45

146,00

 

Brutto

240,00

260,00

300,00

360,00

400,00

480,00

Uzysk

48,00

52,00

60,00

72,00

80,00

96,00

Netto

192,00

208,00

240,00

288,00

320,00

384,00

Pod.18%

34,56

37,44

43,20

51,84

57,60

69,12

7.75 %

18,60

20,15

23,25

27,90

31,00

37,20

Pod.US

16,00

17,00

20,00

24,00

27,00

32,00

1,25 %

3,00

3,25

3,75

4,50

5,00

6,00

Do wyp

202,40

219,60

253,00

303,60

337,00

404,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGACJE SĘDZIOWSKIE /  UMOWA ZLECENIE NA STUDENTA

Brutto

50,00

65,00

100,00

120,00

130,00

150,00

195,00

200,00

Pod.18%

9,00

12,00

18,00

22,00

23,00

27,00

35,00

36,00

Do wyp

41,00

53,00

82,00

98,00

107,00

123,00

160,00

164,00

 

Brutto

240,00

260,00

300,00

360,00

400,00

480,00

Uzysk

48,00

52,00

60,00

72,00

80,00

96,00

Netto

192,00

208,00

240,00

288,00

320,00

384,00

Pod.18%

35,00

37,00

43,00

52,00

58,00

69,00

Do wyp

205,00

223,00

257,00

308,00

342,00

411,00

 

Zasady rozliczenia turnieju:

1. Sprawozdanie merytoryczne – przesłane drogą elektroniczną na adres szs.wielkopolska@wp.pl następnego dnia po zakończeniu turnieju.
2. Rozliczenie finansowe przesłane pocztą tradycyjną do 7 dni po zakończeniu turnieju. Rozliczenie to musi zawierać:

  * Tabelkę „zestawienie kosztów realizacji imprezy” (w której wpisujemy m.in. umowy zlecenie, numer konta organizatora itp.) Pieniądze będą przelane na konto podane na zestawieniu i tylko na to, nie będą dokonywane osobne przelewy dla sędziego, pielęgniarki itp. Animator musi sam się z nimi rozliczyć.
  * Umowy zlecenie (mogą być ewentualnie delegacje sędziowskie lub np. rachunki jeśli pielęgniarka lub animator prowadzi działalność gospodarczą).

3. Listy startowe drużyn
4. Oświadczenia rodziców o wykorzystaniu wizerunku
5. Zaświadczenia lekarskie (lub inne) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju + o ubezpieczeniu, ale jedynie od drużyny awansującej do kolejnej rundy.

Taką samą dokumentację zbierają animatorzy, którzy organizują kolejne etapy (ćwierć i półfinały), przy czym daty na umowach będą inne i zostaną przesłane w terminie późniejszym.

Dokumentację rozliczeniową proszę wysłać na adres: Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” ul. Woźna 12 61-777 Poznań

NAGRODY:

Wszystkie zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w turniejach gminnych otrzymają pamiątkowe koszulki ufundowane przez partnerów III Turnieju Orlika – PZU i PKN ORLEN. Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w turnieju.
Koszulki i dyplomy wysyła Zarząd Główny w Warszawie, jeśli nagrody nie dotrą lub będzie z nimi coś nie tak proszę kontaktować się z koordynatorami turnieju w Warszawie: tel. 22-621-85-93 (Pan Arkadiusz Bęcek lub Dariusz Abramuk)