aktualizacja 27.08.2012r. 

REGULAMIN OGÓLNY
XIV WIELKOPOLSKICH IGRZYSK
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
ROK SZKOLNY 2012/2013

 I. Cele i zadania

1. Zawody szkolne stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
2. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowi kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego.
3. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz w imprezach sportowych.
4. Umożliwienie dzieciom i młodzieży szkolnej czynnego uczestnictwa w różnej formie sportowania.
5. Umożliwienie młodzieży zainteresowanej sportem i uczestniczącej w różnych formach szkolenia sportowego udziału w zawodach międzyszkolnych.
6. Wyłonienie w poszczególnych dyscyplinach sportu i w klasyfikacji ogólnej współzawodnictwa sportowego najlepszych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz powiatów w województwie wielkopolskim.
7. Promocja zdrowego stylu życia.

II. Organizatorzy

Na poszczególnych etapach organizatorami IGRZYSK są:

Szkoła

Szkolne Igrzyska Sportowe – Szkolny – Uczniowski Klub Sportowy wraz z opiekunami Szkolnych Klubów Sportowych – nauczycielami wychowania fizycznego.

Miasto/Gmina

Miejsko – Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej – miejski, gminny organizator sportu, międzyszkolny organizator sportu, zarządy Szkolnych Związków Sportowych współpracujące z władzami samorządowymi miast i gmin.

Powiat

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powiatowi organizatorzy sportu szkolnego, zarządy powiatowych Szkolnych Związków Sportowych współpracujące z Urzędami Starostw Powiatowych.

Rejon

Zawody w siedmiu rejonach sportowych województwa wielkopolskiego organizowane będą przez koordynatorów rejonów sportowych w tych dyscyplinach sportu, w których rozgrywki mają charakter kwalifikacji do zawodów szczebla wojewódzkiego.

Województwo

XIV Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Finały Wojewódzkie koordynuje Biuro SZS „WIELKOPOLSKA” we współpracy ze związkami sportowymi, jednostkami terenowymi SZS, samorządami na których terenie odbywają się finały, przodującymi w sporcie szkołami, organizatorami powiatowymi oraz koordynatorami rejonów.

III. Program

1.   Zgodnie z kalendarzem:

WIELKOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ dzielą się na:

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – dla szkół podstawowych

GIMNAZJADĘ – dla gimnazjów

LICEALIADĘ – dla szkół ponadgimnazjalnych

2.   Zgodnie z Kalendarzem Imprez Otwartych i Masowych.

 

IV. Uczestnictwo

1. Udział szkół w zawodach sportowych organizowanych przez SZS „WIELKOPOLSKA”  jest dobrowolny. Uznając jednak rolę sportu w kształtowaniu sprawności fizycznej i zdrowia młodzieży, zachęcamy wszystkie szkoły do udziału w rozgrywkach sportowych.

2. Uczestnikami zawodów organizowanych w ramach WIMS są:

– w  Igrzyskach  Młodzieży Szkolnej – młodzież urodzona w roku 2000 i młodsza,

– w Gimnazjadzie – młodzież urodzona w roku 1997 i młodsza,

– w Licealiadzie – młodzież urodzona w roku 1994 i młodsza.

 

3. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego /Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2009r. Dz.139 poz. 1138/ – Załącznik wraz z interpretacją na stronie internetowej w WIMS/ informacje ogólne.

4. We wszystkich zawodach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji). Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2012/2013.

5. W zawodach od szczebla ponad powiatowego szkoła może być reprezentowana w dyscyplinach drużynowych wyłącznie przez 1 zespół.

6. Uczestnicy zawodów na wszystkich szczeblach ich rozgrywania muszą posiadać ważną legitymację szkolną (aktualna pieczątka oraz podpis właściciela). Opiekun zespołu, przed rozpoczęciem zawodów, przedkłada organizatorowi lub sędziemu głównemu legitymacje oraz listę zawodników (zgodnie z aktualnym wzorem zgłoszeniowym) – zawierającą rok urodzenia ucznia, podpis dyrektora, uczniów i opiekuna.  

W przypadku legitymacji wystawionych po 1 października na finałach rejonowych i wojewódzkich należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie ze szkoły o czasie rozpoczęcia nauki.

W przypadku stwierdzenia przez organizatora próby oszustwa (np. podrabiania legitymacji, podstawiania innych zawodników, udział zawodnika nieuprawnionego itp.) drużyna lub zawodnik zostają zdyskwalifikowani, a organizator zawodów ma obowiązek powiadomienia o zaistniałej sytuacji biuro głównego organizatora oraz umieszczenie adnotacji o zdarzeniu w komunikacie końcowym zawodów. O sposobie i długości kary zadecyduje powołana komisja.

Główny organizator w określonych warunkach na podstawie pisemnej, uzasadnionej prośby może dopuścić do zawodów uczniów nie spełniających warunków pkt. 4.

7. W sytuacji jeżeli drużyna lub zawodnik, którzy wywalczyli awans do zawodów wojewódzkich nie mogą uczestniczyć w finale w ich miejsce nie będą dopuszczone drużyny lub zawodnicy, którzy uplasowali się na dalszych miejscach. Powiat lub Rejon w takich sytuacjach nie będzie reprezentowany na Finałach Wojewódzkich.

W przypadku zawodów niższego szczebla można dopuścić tylko kolejnego zawodnika lub drużynę do zawodów, po poinformowaniu i uzyskaniu pisemnej zgody głównego organizatora zawodów w terminie nie krótszym niż 3 dni przed zawodami. 

8. Organizator lub sędzia główny mają obowiązek sprawdzić legitymacje i przyjąć do dokumentacji zawodów imienne listy zawodników (zgłoszenie do WIMS). Listy powinny być czytelnie wypełnione opieczętowane i podpisane przez dyrektora szkoły, opiekuna oraz zawodników wg aktualnego wzoru. Listy uczestników są jednym z warunków rozliczenia finansowego imprezy przez organizatora oraz warunkiem ubiegania się o odszkodowanie w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego.
9. Zasady uczestnictwa młodzieży w poszczególnych zawodach określają regulaminy tych zawodów opracowane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy polskich związków sportowych, oraz regulamin ogólny XIV Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
10. Szczegóły  poszczególnych zawodów określi komunikat organizacyjny pokazany na stronach internetowych głównego organizatora.

V. Sposób przeprowadzenia zawodów

1. Zawody sportowe organizowane w ramach XIV WIELKOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ odbywają się na pięciu etapach: szkolnym, miejsko/gminnym, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim.
2. Finał wojewódzki z reguły poprzedzony jest etapem eliminacji rejonowych.
3. W oparciu o program XIV WIMS szkoły, miasta i gminy oraz powiaty opracowują własny kalendarz imprez i zawodów sportowych.
4. W oparciu o program XIV WIMS, zapewniając spójność i jednolitość systemu sportu szkolnego w województwie wielkopolskim, organizatorzy zawodów na poszczególnych etapach mogą stosować własne rozwiązania programowe i organizacyjne.
5. Wszystkie zawody sportowe prowadzone będą zgodnie ze szczegółowymi regulaminami Igrzysk przyjętymi przez Prezydium Zarządu SZS „WIELKOPOLSKA” i przepisami związków sportowych. Przyjęte regulaminy są ważne do końca całego systemu rozgrywek w danym roku szkolnym. 
6. Aby zawody w jednej dyscyplinie sportu mogły otrzymać rangę mistrzostw wojewódzkich, musi w nich wystartować minimum osiem szkół. W przypadku mniejszej ilości startujących szkół zawody są imprezą międzyszkolną (dotyczy Kalendarza Imprez Otwartych). Organizatorzy mistrzostw, w których wystartowały reprezentacje min. 8 powiatów mają prawo ubiegać się o wprowadzenie tej imprezy do kalendarza WIMS. Możliwość wprowadzenia lub jej wykreślenia z kalendarza objętego współzawodnictwem, determinują przewidywane możliwości finansowe w roku budżetowym, a decyzję podejmuje minimum Prezydium Zarządu SZS.
7. Młodzież szkolna może uczestniczyć w zawodach wyższego szczebla, jeżeli brała udział w zawodach sportowych niższego szczebla, chyba że regulamin zawodów dopuszcza inne rozwiązanie (np. awans z zawodów powiatowych do finału wojewódzkiego szachy, biegi przełajowe, biegi na orientację, warcaby, pływanie).
8. Potencjalni organizatorzy, aby zorganizować finał wojewódzki muszą przesłać do biura SZS „WIELKOPOLSKA” pisemną ofertę. Oferta powinna zawierać: termin (jeżeli nie jest określony wcześniej) i miejsce zawodów, warunki ogólne obiektu (np. wymiary hali, szatnie, stołówka itp.), dodatkowe atrakcje dla uczestników itp. W ofercie musi być podany kontakt na osobę bezpośrednio odpowiedzialną za realizację.
9. W grach zespołowych do etapu finałowego lub półfinałowego awansuje siedmiu mistrzów rejonu oraz dodatkowo zespół z rejonu, z którego był ubiegłoroczny mistrz. W finałach mogą wystąpić maksymalnie 2 zespoły z jednego rejonu organizacyjnego.
10. Regulamin Ogólny Gier Zespołowych
Finał wojewódzki w zależności od możliwości finansowych w roku 2013 będzie imprezą jednodniową lub dwudniową.

  • W przypadku rozgrywania półfinałów:

ü  SP – koszykówka, piłka ręczna, unihokej

ü  G – koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, unihokej

ü  SPG – koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna

Rozstawione zostaną zespoły z tego samego rejonu. W półfinałach rozgrywki odbywać się będą systemem każdy z każdym, awans uzyskują po dwa najlepsze zespoły. Finał Wojewódzki będzie czterozespołowy rozgrywany na krzyż tj.

mecz 1: pierwsza drużyna półfinału B – z drugą drużyną  

półfinału A

mecz 2: druga drużyna półfinału B – z pierwszą drużyną

półfinału A

mecz 3: o miejsce III pokonani z meczu 1 i 2

mecz 4: o miejsce I zwycięzcy z meczu 1 i 2

 

Wyjątkiem jest finał unihokeja SP i G, gdzie rozgrywki  finałowe odbywać się będą systemem „każdy z każdym”. W zależności od dyscypliny finał wojewódzki może odbyć się w ten sam dzień dla dziewcząt i chłopców, na jednej lub dwóch halach.

  • W przypadku finałów ośmiozespołowych jednodniowych:

ü  SP – halowa piłka nożna, piłka siatkowa

ü  G – halowa piłka nożna, piłka nożna

ü  SPG – halowa piłka nożna, piłka nożna

Rozstawione zostaną drużyny z tego samego rejonu. Rozgrywki odbywać się będą systemem grupowo pucharowym. W grupach gra „każdy z każdym”.

Mecz 1: 1 miejsce grupy A z 2 miejscem grupy B

Mecz 2: 2 miejsce grupy A z 1 miejscem grupy B

Mecz o 7 miejsce: 4 miejsce grupy A z 4 miejscem grupy B

Mecz o 5 miejsce: 3 miejsce grupy A z 3 miejscem grupy B

Mecz o 3 miejsce: przegrany z meczu 1 z przegranym z meczu 2

Mecz o 1 miejsce: wygrany z meczu 1 z wygranym z meczu 2

  • Jeżeli warunki finansowe w roku 2013 pozwolą, w dyscyplinach: koszykówka SP, piłka ręczna SP, unihokej SP odbędą się finały ośmiozespołowe dwudniowe, osobno dla dziewcząt i chłopców. System rozgrywek grupowo pucharowy. W grupie gra „każdy z każdym”. Szczegóły w roku 2013.

 

VI. Sprawy organizacyjne

1. Gospodarz – organizator bezpośredni zawodów odpowiedzialny jest za terminowe i techniczne przygotowanie imprezy (sala, boisko, szatnie, protokoły, niezbędną obsługę techniczną, radiofonizację, lekarza, obsadę sędziowską, itp.). W pracach organizacyjnych należy zwrócić dużą uwagę na warunki bezpieczeństwa.

2. Zainteresowane szkoły zobowiązane są do sprawdzenia informacji, zgodności terminu i miejsca na 3 dni przed planowanymi zawodami na stronach internetowych. W przypadku gier zespołowych szkoły muszą powiadomić bezpośredniego organizatora o uczestnictwie w zawodach zgodnie z komunikatem organizacyjnym.  

O sposobie powiadamiania szkół decyduje bezpośredni organizator poszczególnych szczebli zawodów.

3. Obowiązuje wykluczenie z zawodów w przypadku nie dopełnienia terminowego zgłoszenia do finałów. Ostateczny termin weryfikacji będzie określony w komunikacie organizacyjnym.

4. Planowane zawody muszą odbyć się zgodnie z komunikatem organizacyjnym. Zmiany terminu może dokonać wyłącznie organizator odpowiedniego szczebla zawodów. Od jego decyzji nie ma odwołania.

5. W przypadku nie zawiadomienia rywala w wyznaczonym czasie o miejscu zawodów zostanie przyznany walkower dla zespołu gości. W przypadku finałów wojewódzkich obowiązuje zasada potwierdzenia udziału w zawodach bezpośrednio do Biura lub organizatora zawodów. W przypadku braku udziału w finałach (potwierdzony wcześniej udział), drużyna zostanie zdyskwalifikowana w systemie współzawodnictwa w danej dyscyplinie, a szkoła może zostać obciążona kosztami poniesionymi przez organizatora.

6. Osobami odpowiedzialnymi za młodzież podczas zawodów, a tym samym trenerami, opiekunami są tylko nauczyciele wpisani na listę zgłoszeniową. Tylko oni mogą przebywać na ławce rezerwowej. Wszystkie inne osoby mają zakaz przebywania na ławce.

7. Początkowo terminy finałów wojewódzkich będą określone w przedziale tygodniowym.

8. Dokładne terminy i miejsca każdego finału wojewódzkiego określone zostaną w Komunikatach Organizacyjnych pokazanych na stronie internetowej SZS „WIELKOPOLSKA”www.szswielkopolska.pl

 

VII. Sędziowanie

1. Wszystkie zawody sportowe organizowane w szkołach powinny być prowadzone przez młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów sportowych, oraz nauczycieli posiadających stosowne uprawnienia.
2. Funkcję sędziów głównych w zawodach międzyszkolnych pełnią osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje: sędziowie związków sportowych lub za zgodą większości opiekunów nauczyciele wychowania fizycznego.
3. Pomocnicze funkcje sędziowskie należy powierzyć młodzieżowym sędziom sportowym.
4. Gospodarz na 10 dni przed zaplanowanym terminem zawodów powinien wystąpić do Wielkopolskich Związków Sportowych o zapewnienie sędziego głównego. Jeżeli pomimo starań gospodarza, potwierdzonych odpowiednim pismem, nie uda się zapewnić sędziego głównego z kwalifikacjami, zawody na zmianę prowadzą opiekunowie zespołów.
5. Prawo interpretacji regulaminu oraz dokonywania ewentualnych zmian w zasadach rozgrywek przysługuje jedynie organizatorowi głównemu.

 

VIII. Protesty i odwołania

1. Protesty i odwołania podczas zawodów lekkoatletycznych mogą być składane pisemnie wyłącznie w trakcie trwania zawodów na ręce sędziego głównego.
2. W zespołowych grach sportowych protest może dotyczyć wyłącznie przypadku, gdy gospodarz meczu nie spełnił określonych w regulaminie warunków formalno – organizacyjnych (np. nie zawiadomił o terminie i miejscu zawodów, nie zapewnił sali i opieki medycznej).
3. Protesty dotyczące zaliczania punktów do współzawodnictwa z powodu niedotrzymania warunków regulaminowych przez uczestników nie będą rozpatrywane.
4. Komisja odwoławcza nie będzie rozpatrywała protestów w sprawie tzw. „nieobiektywnego” sędziowania. Zgodnie z przepisami związków sportowych decyzje sędziowskie są ostateczne i nie mogą być przez nikogo zmienione.
5. Złożony przez szkołę protest rozpatruje komisja odwoławcza odpowiedniego szczebla rozgrywek.

Skład osobowy Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej:

Krzysztof Mądry – Przewodniczący

Marian Barełkowski

Waldemar Sadowski

6. Każdorazowo przy proteście powinna być złożona kaucja w wysokości 300 zł, która przepada przy negatywnym rozpatrzeniu protestów.

 

IX. Finansowanie

1. Wszystkie wydatki związane z organizacją zawodów szkolnych, miejsko – gminnych i powiatowych oraz przejazdami na zawody rejonowe i wojewódzkie pokrywają szkoły oraz samorządy gmin, miast i powiatów.
2. Koszty organizacji zawodów rejonowych oraz wojewódzkich pokrywa SZS „WIELKOPOLSKA” ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków własnych.

 

X. Nagrody

1. Za zwycięstwo w finale wojewódzkim szkoła otrzymuje tytuł Mistrza Województwa na rok szkolny 2012/2013, za I-IV miejsce grawerton i dyplom, a zawodnicy za miejsca I-III złote, srebrne i brązowe medale.
2. W poszczególnych zawodach może być odstępstwo określone w komunikacie organizacyjnym zawodów.
3. Gospodarz finałów wojewódzkich dokonuje wszelkich starań celem zabezpieczenia nagród rzeczowych.
4. Organizator główny w miarę możliwości może zapewnić dodatkowo nagrody dla uczestników finałów.

 

XI. Współzawodnictwo sportowe

W roku szkolnym 2012/2013 w imprezach sportowych organizowanych przez SZS „WIELKOPOLSKA” prowadzone będzie współzawodnictwo sportowe. 

Celem współzawodnictwa jest:

– zachęcenie szkół do powszechnego udziału w rozgrywkach sportowych o mistrzostwo gmin, miast, powiatów i województwa,

– motywacja Samorządów gmin, miast i powiatów do tworzenia warunków społecznych i ekonomicznych sprzyjających realizacji przez szkoły zadań sportowych.

W ramach współzawodnictwa na szczeblu wojewódzkim prowadzona będzie klasyfikacja ogólna szkół i klasyfikacja powiatów:

– w kategorii szkół podstawowych,

– w kategorii gimnazjów,

– w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Do klasyfikacji ogólnej szkół zaliczone zostaną punkty zdobyte w zawodach rejonowych i finałach wojewódzkich. Przy zawodach z pominięciem etapu rejonowego punkty zdobywane są przez zespoły startujące tylko w finałach wojewódzkich. Punkty zdobywa się według następującego klucza:

l m –  50 pkt.  4 m – 38 pkt.   7 m – 34 pkt.  

2 m – 45 pkt.   5 m –  36 pkt.  8 m –  33 pkt.

3 m – 41 pkt.   6 m –  35 pkt.  9 m –  32 pkt.

                                10 m-  31 pkt.

                                i dalsze o 1 pkt. mniej

Minimalna ilość punktów zdobytych we współzawodnictwie to 1.

W przypadku zajęcia przez szkoły takich samych miejsc punkty będą odpowiednio dzielone. Przykładową punktację podaje szczegółowy regulamin punktowania-patrz strona www.szswielkopolska.pl

Do klasyfikacji powiatów ziemskich i grodzkich zaliczone zostaną punkty zdobyte przez szkoły. Rejon miasta Poznania klasyfikowany będzie do 7 miejsca.  Klasyfikacja prowadzona będzie na podstawie przekazywanych komunikatów końcowych przez bezpośrednich organizatorów.

Punkty zdobyte w zawodach LA będą liczone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Punktacja w biegach na orientację liczona będzie łącznie dla dziewcząt chłopców. Punktacja umieszczona będzie na str. www.szswielkopolska.pl – patrz współzawodnictwo sportowe.

Po zakończeniu rywalizacji sportowej, ilość zdobytych punktów przez szkołę przeliczana będzie wg współczynnika 0,1 za każdą dyscyplinę, w której punktuje szkoła. Szkoła, która uzyska najwięcej punktów, zdobędzie tytuł:

 „NAJBARDZIEJ USPORTOWIONEJ SZKOŁY w WIELKOPOLSCE w roku szkolnym 2012/2013”. W każdej grupie za miejsca I-VI szkoła otrzyma nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w klasyfikacji drużynowej XIV Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kwocie: I m – 4.000,00 zł; II m – 2.500,00 zł;  III m – 1.500,00 zł; IV m – 1.000,00 zł;  V m – 600,00 zł; VI m – 400,00 zł oraz DYPLOM  i  PUCHAR. Uroczyste podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2012/2013 połączone z wręczeniem pucharów, dyplomów i nagród odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2013r.

 

XII. Sprawozdawczość

Po zakończeniu imprezy organizator najpóźniej w ciągu 4 dni wysyła komplet czytelnie wypełnionych dokumentów z zawodów do koordynatorów rejonu SZS „WIELKOPOLSKA”.

Z Finałów Rejonowych i Finałów Wojewódzkich w celu szybszego przekazu wyników komunikaty końcowe powinny być przesłane pocztą e-mail do biura SZS „WIELKOPOLSKA” na adres szs.wielkopolska@wp.pl. Całość dokumentacji przesłana pocztą do Biura.

Przesłane do Biura komunikaty końcowe ukazywać się będą na stronach internetowych SZS „WIELKOPOLSKA”.

Za wszystkie imprezy odbywające się w rejonie odpowiada rejonowy koordynator sportu.

 

XIII. Ubezpieczenie

Uczestnicy XIV WIMS od etapu rejonowego są ubezpieczeni od NNW na kwotę 5.000,00 zł, a  organizatorzy od OC – ubezpieczyciel: PZU S.A. Polisy  nr CPY 10051190, CPY 10051191

 

XIV.  Filmowanie, zdjęcia i materiały promocyjne

Na wszystkich szczeblach rozgrywania zawodów opiekunowie muszą posiadać aktualną listę zawodników (tj. zgłoszenie do WIMS) zgodnie z aktualnym wzorem. Zawodnicy, dyrekcja oraz opiekunowie podpisując i przekładając listę organizatorowi akceptują regulamin ogólny XIV WIMS w tym wyrażają zgodę na:

– publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach, reklamach, materiałach promocyjnych organizatorów, partnerów medialnych i sponsorów; 

– przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, partnerów medialnych i sponsorów. 

 

XV. Sprawy różne

Mistrzowskie szkoły mają prawo reprezentować województwo w ewentualnych zawodach centralnych. Zawody (centralne) ogólnopolskie mają rangę turniejów. Organizatorzy finałów ogólnopolskich określają regulaminy turnieju.

Tradycyjnie rok rocznie organizowane są:

– Ogólnopolska GIMNAZJADA w grach zespołowych (piłka siatkowa, ręczna, koszykówka) 

– Finały w Czwórboju Lekkoatletycznym z udziałem 2 najlepszych drużyn w kategorii dziewcząt i chłopców.

 

Koszty udziału finałów ogólnopolskich pokrywają uczestniczące reprezentacje. W ramach możliwości finansowych SZS „WIELKOPOLSKA” może wspierać wyjazdy na finały ogólnopolskie.

 

Zachęcamy szkoły do sięgania po środki pożytku publicznego, które można gromadzić w ramach realizacji Programu: Animator Szkolnej Kultury Fizycznej. Środki mogą pomóc realizować zadania wychowania fizycznego oraz udziału w WIMS. Więcej informacji na naszych stronach internetowych.

 

Ostateczna interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do organizatora.

Szczegóły i aktualne zmiany oraz wszelkie informacje o zadaniach realizowanych przez Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” znajdują się na stronie internetowej www.szswielkopolska.pl    

                                               

  Prezydium Zarządu

       SZS „WIELKOPOLSKA