POLITYKA PRYWATNOŚCI 2018

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” ul. Starołęcka 36 pok. 215, 63-361 Poznań (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Przekazanie danych osobowych przez uczestnika/zawodnika/nauczyciela/opiekuna Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w projektach realizowanych przez administratora. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Warunkiem uczestnictwa wprojektach realizowanych przez administratorajest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowychuczestnika/zawodnika/nauczyciela/opiekuna, w tym do ich udostępnienia przez SZS „WIELKOPOLSKA”, w celu zamieszczania wyników zawodów zestawień z projektów oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez SZS „WIELKOPOLSKA”. Ponadto, warunkiem uczestnictwa w projektach realizowanych przez Administratora jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych uczestnika/zawodnika/nauczyciela/opiekuna,  do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika/zawodnika/nauczyciela /opiekuna, utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom, które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i realizacja zadań w ramach realizacji projektów, lub na rzecz których realizowane jest zadanie wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tych projektów.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez uczestnika/zawodnika /nauczyciela /opiekuna zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewniauczestnikom/zawodnikom/nauczycielom/opiekunom, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Administrator przetwarza dane osobowe uczestnika/zawodnika/nauczyciela/opiekuna, w celach wysyłaniauczestnikom/nauczycielom/opiekunom,  za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o   aktualnym przebiegu realizacji projektu, rozliczeń  w tym PIT-ów, promocji projektów realizowanych przez Administratora,  realizacji innych projektów oraz organizacji imprez  przez  Organizatora  jedynie za zgodą nauczyciela/ prawnego opiekuna/ uczestnika projektów (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zgłaszania  oraz podpisywanie stosownych oświadczeń i zgód na udział w projektach ).
 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem rozliczeń tj. numery oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

Grudzień 2017r.                                            prezes  SZS „WIELKOPOLSKA” Zdzisław Urbańczyk


 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli i pracowników

 

 1. Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” z siedzibą w  Poznaniu 63-361 ul. Starołęcka 36 pok. 215, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 1. Osobą odpowiedzialną z ramienia Administratora jest Pani Hanna Wilczek, adres e-mail: szswielkopolska.hanna@wp.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Związku oraz wszelkich innych czynności pozwalających spełnić obowiązek wynikających z przepisów prawa.
 1. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź, gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 4. Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” w Poznaniu  nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 1. Gdy uzna Pan/Pani, iż Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” w Poznaniu, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

 


POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez właściciela serwisu:

Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” 
63-361 Poznań, ul. Starołęcka 36 pok. 215

tel.: +48 61 852 97 03

NIP: 778-13-33-348, KRS 0000028529

e-mail: szs.wielkopolska@wp.pl

 

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika, poprzez przeglądarkę internetową, na dysku twardym urządzenia.
Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

1. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a) Konfiguracji serwisu;

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
– zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika.

b) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,

c) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

– Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

 

2. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Informacje dotyczące wyłączenia ciasteczek w przeglądarce:

Google Chrome     Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w Chrome

  Mozilla Firefox Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w Firefoxie

Internet Explorer Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w IE

.                 Opera Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w Operze

                Safari Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w Safari