Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego informuje, że bierze udział w konkursie, ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w dniu 21.12.2012r., na realizację  w 2013 roku zadania „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”.

 Termin i warunki realizacji zadania zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu  i Turystyki:

– W 2013 roku projekt skierowany będzie  do Jednostek Samorządu Terytorialnego (Gmin), które nie posiadają na swoim terenie kompleksów sportowych wybudowanych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”; wykaz JST bez „ORLIKA”

– Zgodnie z zasadami ogłoszonego przez MSiT konkursu na dofinansowanie zadań realizowanych w 2013r., projekt „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” może być realizowany w okresie od 1 marca do 30 czerwca i od 1 września do 30 listopada 2013r., w wymiarze maksymalnie 7 miesięcy w 2013 roku;

– Istota projektu jest udział finansowy Ministerstwa Sportu i Turystyki w pokryciu kosztów zatrudnienia „Animatorów”- osób inicjujących, organizujących oraz prowadzących systematyczne zajęcia i imprezy sportowe na obiektach sportowych w gminie, która nie posiada na swoim terenie kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012”. Projekt byłby realizowany w oparciu o istniejącą bazę sportową i organizacyjną Gminy;

– W 2013 roku systemem zostaną objęci „Animatorzy” z terenu ok. 800 Gmin z całej Polski; kwota dofinansowania ze środków MSiT została ustalona w wysokości 325,- PLN brutto/mc/osobę, przy równoczesnym udziale co najmniej takiej samej kwoty ze środków samorządowych;

Animatorem – zgodnie z założeniami projektu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”, może być osoba, wytypowana oraz zatrudniona przez zakwalifikowaną do udziału    w projekcie Gminę, która posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, do organizowania i prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych.

Na Jednostce Samorządu Terytorialnego spoczywa obowiązek weryfikacji uprawnień, umiejętności oraz kwalifikacji animatora, niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie określonym w projekcie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym dokumencie.

PODSTAWOWE ZADANIA „ANIMATORA”

– Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych  i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,

– współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,

– współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,

– organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport,

– organizowanie i rozwijanie wolontariatu oraz promowanie aktywnej postawy obywatelskiej.

– Jednostka samorządu terytorialnego (JST – Gmina), która nie posiada na swoim terenie kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012”, może zgłosić do udziału w projekcie jedną osobę, przypisaną do swojej Gminy, która posiada w/w kwalifikacje określone dla „Animatora”;

– Wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako „Animator” w ramach projektu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” składać się będzie z zadeklarowanej części wypłacanej  przez właściwą JST oraz z części wypłacanej  w ramach dotacji MSiT;

– Na podstawie złożonego przez JST wniosku o dofinansowanie kosztów zatrudnienia „Animatora”, ze wskazanym animatorem zostanie podpisana umowa według poniższych kryteriów:

a) dla każdego uczestnika projektu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” w 2013 r., Ministerstwo Sportu i Turystyki przyzna środki finansowe w wysokości   2 275,00 złotych, które przeznaczone będą na pokrycie całkowitych kosztów zatrudnienia animatora, co stanowić będzie II cześć wynagrodzenia(I część – w wysokości co najmniej równorzędnej dotacji z MSiT, zapewnia JST);

– Każdy „Animator”, na podstawie zawartej umowy, zostanie zobowiązany do zrealizowania – zgodnie z okresem obowiązywania umowy – 20 godzin zajęć w każdym miesiącu, co powinno stanowić 50% ogólnej liczby godzin przepracowanych przez „Animatora”w danej gminie;

Podstawowy zakres obowiązków „Animatora” ustala JST lub wyznaczona przez JST  jednostka zarządzająca obiektem (obiektami) gminy. Ustalenie szczegółowego zakresu obowiązków może zostać uwarunkowane priorytetami wynikającymi z prowadzonej przez MSiT polityki rozwoju i promocji sportu.

Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania dla animatora/ów będzie uwarunkowana wynikiem konkursu ogłoszonego przez MSiT.