Dokumenty do pobrania
PROGRAMU „ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Złożenie wniosku:

1. Druk Wniosku

2. Druk Oświadczenia MSIT- o nie pobieraniu innych środków z MSIT

 

 

Należy dosłać po ogłoszeniu wyników:

1. Kopię umowy zlecenie z pierwszym płatnikiem ( klubem, stowarzyszeniem itp.)

2. Umowę zlecenie z SZS tylko składki zdrowotne lub

2a. Umowa zlecenie z SZS PEŁNE składki emerytalne i rentowe

3. Oświadczenie ZUS do umowy zlecenie

4. Listę uczestników (min 10 os.)z określeniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności (umysłowa, wzrokowa, słuchowa, ruchowa). Zatytułowana imieniem i nazwiskiem trenera i nr legitymacji/trenera instruktora

Określenie rodzaju prowadzonych zajęć (usprawniające, usprawniająco-rekreacyjne, sportowo-rehabilitacyjne)

5. Druk Treningów – harmonogram

6. Kserokopię uprawnień

7. KRS jednostki/ klubu prowadzącego zajęcia

8. Kopertę rozmiar co najmniej B5 ze znaczkiem, żeby zmieścić dzienniczek.

 

 

 

Do rozliczenia:

1. Zaświadczenie od 1 płatnika o wypłaceniu wynagrodzenia

2. Kserokopię rachunku/ów potwierdzające otrzymanie co najmniej 1200zł od pierwszego płatnika

3. Dzienniczek Animatora      z dwustronnym oświadczeniem

3a. Dzienniczek animatora – scalony

4. Rachunek 1200zł

5. Rachunek SKŁADKI

6. Oświadczenie ZUS

7. Kopertę rozmiar co najmniej B5 ze znaczkiem, żeby zmieścić dzienniczek.