Zadanie finansowane ze środków:

MSiT_LOGO

Załącznik nr l

Informacje i wskazówki dotyczące realizacji programu

„Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” w 2016 r.

 Program Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych został podzielony na dwie edycje: I edycja – marzec – czerwiec 2016; II edycja – wrzesień – grudzień 2016. Realizowany jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zarządem Głównym Szkolnego Związku Sportowego, a Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

 1. Ustala się, że w ramach umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim SZS, a konkretną osobą – animatorem zostanie zrealizowane w okresie marzec – czerwiec 2016 r. lub wrzesień – grudzień 2016 r. 40 godzin zegarowych zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Pracy Animatora”.
 2. Rozliczenie dokonane w „Dzienniku Pracy Animatora” dotyczy wynagrodzenia pochodzącego ze środków centralnych i wypłacane będzie przez Wojewódzki SZS po wykonaniu umowy.

Plan organizacji zajęć:

 • Harmonogram zajęć – dni tygodnia i godziny
 • Miejsce prowadzenia zajęć (adres)
 • Uczestnicy zajęć – liczba i ogólny opis niepełnosprawności
 • Plan pracy, rodzaj zajęć, tematyka
 • Zajęcia – 40 godzin zegarowych przeprowadzonych w okresie 4 miesięcy
 1. Rozliczenie części wynagrodzenia realizacji programu, która stanowi zgodnie z ogólnymi założeniami 50% ogólnej kwoty i pochodzi z innych źródeł, jest dokonywane przez Szkołę, władze Klubu /Stowarzyszenia/, który powinien posiadać odpowiednią dokumentację pracy animatora ( nie ze środków MSiT)

/ Dokumentacja zajęć w ramach tej części wynagrodzenia może być prowadzona w „Dzienniku pracy animatora” lub w innej przyjętej przez klub formie./

 1. „Animatorzy” nie mogą pobierać wynagrodzenia ze środków MSiT, z realizacji innych programów w ramach prowadzenia zajęć z kultury fizycznej.
 2. Ustala się, że w ramach w/w 40 godzin (pkt 1) można przeznaczyć do 4 godzin na udział w zawodach sportowych
 3. Przyjmuje się, że liczebność grup zajęciowych będzie zgodna z przepisami dotyczącymi prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi
 4. Częstotliwość zajęć nie powinna być mniejsza niż 2 x w tygodniu.
 5. Uczestnicy zajęć i zawodów przeprowadzanych w ramach programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” muszą być ubezpieczeni, posiadać aktualne badania lekarskie, zaświadczenie o niepełnosprawności /umowa, oświadczenie/ oraz w przypadku dzieci do lat 16 musi być podany rodzaj niepełnosprawności /niepełnosprawność umysłowa, ruchowa, wzrokowa bądź słuchowa/
 6. Prowadzący zajęcia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające im na pracę z osobami niepełnosprawnymi. (kserokopia uprawnień złożona do Komisji Wojewódzkiej).

10.Liczba uczestników zajęć sportowych prowadzonych w ramach „Animator sportu osób niepełnosprawnych”, nie może być mniejsza niż 10 osób niepełnosprawnych, chyba że sytuacja osób niepełnosprawnych (stopień niepełnosprawności/ możliwości funkcjonalne) wymusza mniejszą liczbę uczestników sekcji. Każdorazowo sytuacja taka musi być szczegółowo opisana i uzasadniona.