Zadanie finansowane ze środków:

MSiT_LOGO

ZASADY ROZLICZANIA

PROGRAM ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I Edycja  2016 r.

 

Rozliczenie za pracę nastąpi:

 od       24.06 – 30.06.2016 r.

po spełnieniu następujących warunków:

  1. przedstawienie dzienniczka pracy z rozpisanymi zajęciami – dni, godziny
  2. dzienniczek musi być podpisany przez Prezesa klubu, dyrektora placówki, lub osobę upoważnioną do kontroli, z adnotacją, że praca została wykonana (pieczątka firmowa, imienna i podpis),
  3. w czasie trwania edycji Prezes lub inna upoważniona osoba np. dyrektor placówki powinni przeprowadzić minimum dwie kontrole zajęć, odnotowując datę i uwagi w dzienniczku oraz na formularzu (załączone dwustronne oświadczenie do dzienniczka) na podstawie którego rozliczamy wykonanie pracy
  4. udokumentowanie otrzymania wynagrodzenia od pierwszego płatnika – kopia rachunku potwierdzona adnotacją – wypłaty dokonano – oraz pieczątką firmową, imienną  i podpisem,
  5. dostarczeniu do biura SZS wypełnionego poprawnie zaświadczenia od pierwszego płatnika,
  6. podpisaniu oświadczenia o nie korzystaniu z innych programów szkoleniowych prowadzonych przez MSiT,
  7. wypełnienie oświadczenia do celów ZUS,
  8. dostarczenie do biura SZS wypełnionego odpowiedniego rachunku.