R E G U L A M I N

K O M I S J I   R E W I Z Y J N E J

SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO „WIELKOPOLSKA”

  Ze zmianami do zatwierdzenia

§  1

Komisja Rewizyjna jest zgodnie z § 37 statutu SZS organem kontrolnym Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA”.

§  2

Komisja Rewizyjna zgodnie z §39 statutu SZS „WIELKOPOLSKA”:

1.     przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności statutowej Związku ze szczegółowym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej,

2.     składa na Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdanie ze swej działalności,

3.      występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4.     żąda wyjaśnień od Zarządu w sprawie stwierdzonych w czasie kontroli niedociągnięć,

5.    dokonuje wyboru biegłego rewidenta ( audytora) do badania sprawozdania finansowego.

§  3

Skład Komisji Rewizyjnej określa § 38 statutu SZS. Komisja Rewizyjna wybiera i ewentualnie odwołuje spośród 5 członków przewodniczącego

i sekretarza większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków.

§  4

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1.     nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2.     nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3.     mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

§  5

Komisja Rewizyjna używa podłużnej pieczęci z napisem: Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” – Komisja Rewizyjna.

§  6

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają obowiązek brać udział w pracach Komisji w szczególności:

1.     uczestniczyć w zebraniach Komisji Rewizyjnej,

2.     przeprowadzać kontrolę wszystkich członków i ogniw SZS korzystających ze środków finansowych związku, zgodnie z niniejszym regulaminem i ustalonym planem pracy Komisji Rewizyjnej oraz statutem SZS „WIELKOPOLSKA”.

§  7

Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzając kontrolę mają prawo badania ksiąg rachunkowych, majątku ruchomego, nieruchomego oraz żądania wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących działalności danej jednostki organizacyjnej. Wyjaśnień i informacji winni udzielać członkowie Zarządu jednostek, władz SZS „Wielkopolska” oraz pracownicy biura.

§  8

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej obok obowiązków i praw członka komisji:

1.     reprezentuje Komisję Rewizyjną,

2.     zwołuje zebrania Komisji Rewizyjnej i przewodniczy im,

3.     koordynuje pracę członków Komisji Rewizyjnej,

4.     zarządza kontrolę, inspekcję i lustrację,

5.     ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach Zarządu Związku i jego Prezydium względnie wyznaczać w tym celu innego członka Komisji Rewizyjnej,

         §  10

Do obowiązków sekretarza należy:

1. prowadzenie  korespondencji bieżącej oraz ewidencję członków Komisji

    Rewizyjnej,

2. sporządzanie i przechowywanie protokóły zebrań Komisji Rewizyjnej.

Wszystkie pisma podpisuje przewodniczący lub  w jego zastępstwie upoważnieni  członkowie Komisji Rewizyjnej.

§  11

Zebrania Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się w miarę potrzeb ale nie mniej niż dwa razy w roku. O tych zebraniach należy powiadomić pisemnie członków Komisji Rewizyjnej w terminie co najmniej 7 dni  przed zebraniem.

Zebranie zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej w terminie nie później niż 2 tygodnie od wpłynięcia w/w wniosku.

§  12

Zebrania Komisji Rewizyjnej są prowadzone przy obecności co najmniej 3 członków, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Członków Komisji Rewizyjnej obowiązuje zachowanie tajemnicy związanej z działalnością komisji.

§  13

W sprawach niecierpiących zwłoki przewodniczący wraz z sekretarzem Komisji Rewizyjnej mogą podejmować decyzje, które wymagają zatwierdzenia na najbliższym zebraniu komisji. Wyjątki stanowią sprawy wymienione w § 3.

§  14

Komisja Rewizyjna przeprowadza:

1.     kontrolę realizacji budżetu Związku po zakończeniu roku budżetowego,

2.     kontrolę imprez, obozów oraz zgrupowań ( w miarę potrzeby).

§  15

Komisja Rewizyjna zgłasza na Walnym Zjeździe Delegatów SZS wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi lub poszczególnym jego członkom.

§ 16

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą w wyjątkowych wypadkach podjąć samodzielnie decyzję przeprowadzenia kontroli lub lustracji po uzyskaniu upoważnienia Komisji Rewizyjnej

§  17

Z każdej kontroli winien być sporządzony na miejscu protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach podpisany przez wszystkie osoby biorące udział w kontroli. Oryginał zostaje w jednostce kontrolowanej, jeden egzemplarz dla Komisji Rewizyjnej, jeden dla Zarządu.

Za sporządzenie i terminowe rozesłanie protokołu jest odpowiedzialny przewodniczący zespołu kontrolującego.

§  18

W przypadku stwierdzenia w toku kontroli uchybień, które zdaniem kontrolującego mają charakter nadużyć, należy bezzwłocznie zabezpieczyć odpowiednie księgi i dokumenty w drodze opieczętowania lub rekwizycji oraz zawiadomić o tym przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W powyższej sprawie przewodniczący winien niezwłocznie zwołać zebranie Komisji Rewizyjnej oraz powiadomić przewodniczącego Związku o zaistniałym fakcie.

§  19

Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony na swoim zebraniu.

§  20

Ustępujący przewodniczący oraz sekretarz Komisji Rewizyjnej przekazują protokólarnie wszystkie dokumenty dotyczące działalności Komisji Rewizyjnej swoim następcom.

§  21

Zgodnie z postanowieniem statutu SZS oraz XIV Walnego Zjazdu delegatów Zjazdu  Komisja Rewizyjna składa się 5 członków, dookoptowanie następuje zgodnie z § 40 statutu.

W razie ustąpienia przewodniczącego, sekretarz pełni funkcję przewodniczącego do czasu wyboru nowego przewodniczącego na zwołanym nadzwyczajnym zebraniu Komisji.

W razie ustąpienia lub rezygnacji członków Komisji Rewizyjnej dookoptowanie następuje zgodnie z § 40 statutu SZS „WIELKOPOLSKA”.

§  22

1.     Za rezygnację z członkostwa Komisji Rewizyjnej uważa się:

–         trzykrotną kolejną nieobecność na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej bez usprawiedliwienia,

–         pisemne oświadczenie o rezygnacji,

–         niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez Komisję Rewizyjną.

2.     Za usprawiedliwioną nieobecność na zebraniu Komisji Rewizyjnej lub

kontroli uważać się będzie pismo uzasadniające przyczynę nieobecności.

§  23

Regulamin niniejszy został przyjęty  po zmianach na zebraniu Komisji w dniu 10.09.2014r. i zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu 12.09.2014r.

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w całości lub części w drodze uchwały Komisji Rewizyjnej podjętej większością  głosów członków Komisji Rewizyjnej przy obecności  4 członków.