Załącznik nr 2

Do Projektu

Animator – Moje Boisko – ORLIK  2012”

 

Informacje i wskazówki dotyczące realizacji projektu

„Animator Moje Boisko – ORLIK 2012” w 2012 roku

 

Projekt pilotażowy „Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012”, będzie realizowany na  podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki (MSiT) a Zarządem Głównym Szkolnego Związku Sportowego (ZG SZS), a w okresie: od 1 marca do 30 czerwca[1] 2012 roku.

 [1] ZG SZS uprzejmie informuje, że zgodnie z zasadami ogłoszonego przez MSiT konkursu na dofinansowanie zadań realizowanych w 2012 r., projekt „Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012” może być realizowany  w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2012 r. z możliwością przedłużenia do 30 listopada 2012 r., w wymiarze max. 9 miesięcy w 2012 roku. 

 1. W przypadku jednego „Animatora” na jednym obiekcie ustala się, że w ramach umowy zawartej pomiędzy wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA„, a „Animatorem”, zostanie zrealizowane w okresie jednego miesiąca 80 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Pracy Animatora”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, co będzie stanowić, minimum 50% ogólnej liczby godzin zajęć przeprowadzonych na danym obiekcie, przez każdego uczestniczącego w projekcie „Animatora”.

 2. W przypadku dwóch „Animatorów” na jednym obiekcie ustala się, że w ramach umowy zawartej pomiędzy wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym (woj. SZS), a „Animatorem”, zostanie zrealizowane w okresie jednego miesiąca 40 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Pracy Animatora”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, co będzie stanowić, minimum 50% ogólnej liczby godzin zajęć przeprowadzonych na danym obiekcie, przez każdego uczestniczącego w projekcie „Animatora”.

 3. Podstawowy zakres obowiązków „Animatora” ustala Jednostka samorządu terytorialnego (JST) lub wyznaczona przez JST  jednostka zarządzająca obiektem.  ZG SZS zastrzega sobie prawo do ustalenia szczegółowego zakresu obowiązków „Animatora”, w odniesieniu do zadań wynikających z polityki strategicznego wykorzystania potencjału obiektów ORLIK dla rozwoju i promocji sportu, zgodnie z wytycznymi MSiT.

4. Rozliczenie dokonane w „Dzienniku Pracy Animatora” dotyczy wynagrodzenia pochodzącego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i wypłacane będzie przez  SZS „WIELKOPOLSKA„, zgodnie z zapisami indywidualnej umowy, po każdym zakończonym miesiącu pracy.

 5. Rozliczenie części wynagrodzenia wynikającej z realizacji projektu, która stanowi – zgodnie z głównymi założeniami – minimum 50% ogólnej kwoty i pochodzi ze środków JST, jest dokonywane przez JST, która powinna prowadzić odpowiednią dokumentację. Dokumentacja zajęć w ramach tej części wynagrodzenia może być również prowadzona w „Dzienniku Pracy Animatora” lub w innej formie przyjętej przez JST.

 6. Uczestnicy zajęć i zawodów przeprowadzanych w ramach projektu  „Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012” powinni być ubezpieczeni i  posiadać aktualne badania lekarskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 7. W celu umożliwienia kontroli, każdy „Animator”  w momencie zawierania umowy, przedstawia szczegółowy harmonogram planowanych do przeprowadzenia na ORLIKU działań, stanowiący integralną cześć umowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do wniosku.