Dodatkowe informacje

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

dot. realizacji w 2013 r. Projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012

 

Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny oraz Wojewódzkie SZS, planują kontynuację w 2013 r. realizacji Projektu Animator Moje Boisko – ORLIK 2012”. Projekt jest jednym z podstawowych elementów wspierania rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012″.

 

Prosimy o zapoznanie się informacjami i wytycznymi dot. projektu zawartymi na stronie: www.szs.pl

 

 1. „Główne założenia organizacyjno – finansowe dla JST dotyczące możliwości uczestnictwa w projekcie ,,Animator Moje Boisko – ORLIK 2012”- dokument do pobrania od 21.01.2013

 

 1. 2.    Załączniki do projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012”:

l  Załącznik nr 1 do projektu: Wniosek;

Załącznik nr 1 do wniosku ,,Oświadczenie kandydata na Animatora”;

Załącznik nr 2 do wniosku ,,Program planowanych do realizacji przez Animatora działań”;

l  Załącznik nr 2 do projektu: Informacje i wskazówki dotyczące realizacji projektu ,,Animator Moje  Boisko –  ORLIK 2012”- dokument do pobrania od 21.01.2013

l  Załącznik nr 3: Harmonogram zajęć.

 

         WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na druku wniosku stanowiącym załącznik nr 1, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wniosek powinien zawierać deklarację jednostki samorządu terytorialnego                              o zagwarantowaniu kandydatowi/om na animatora kwoty wynagrodzenia co najmniej równoważnej kwocie dotacji proponowanej przez Ministerstwo Sportu                   i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne, przez okres co najmniej równorzędny wynikający z treści wniosku (I część wynagrodzenia).
  • Na Jednostce Samorządu Terytorialnego spoczywa obowiązek weryfikacji uprawnień oraz kwalifikacji animatora/ów do prowadzenia działalności w zakresie określonym w projekcie, zgodnie z wytycznymi.
  • Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku).
  • Do wniosku należy dołączyć również Program planowanych do realizacji przez Animatora działań, określający podstawowe cele pracy animatora, grupy docelowe oraz przewidywaną liczbę uczestników, najważniejsze wydarzenia, deklarację uczestniczenia w ew. szkoleniach i konferencjach, itd. itd.; przy zgłoszeniu dwóch animatorów, każdy przedstawia swój program (druk stanowiący załącznik nr 2 do wniosku).

 

 • Wnioski należy kierować na adres:

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego

ul. Mokotowska 24/V p. lok. B

00-561 Warszawa

z dopiskiem: „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012”

 • Wnioski należy składać w terminie do 15 lutego 2013.
 • Przy kwalifikacji wniosków będziemy brali pod uwagę kolejność zgłoszeń (liczy się data stempla pocztowego) oraz poprawność przedstawionych dokumentów.
 • Wniosek złożony po terminie, nie kompletny  nie będzie rozpatrywany

 

 

W przypadku wybrania naszej oferty przez MSiT:

l  Zakwalifikowanym do programu „Animatorom”, poszczególne Wojewódzkie SZS,  właściwe co do miejsca usytuowania obiektów „ORLIK”, prześlą druki umów zleceń, dzienniki pracy, harmonogramy realizacji zajęć oraz inne niezbędne informacje.

l  Zakwalifikowani „Animatorzy”, będą podpisywać indywidualne umowy

z Wojewódzkim SZS, właściwym co do miejsca usytuowania obiektu „Moje Boisko –   ORLIK 2012”.

 

Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania dla animatora/ów będzie uwarunkowana wynikiem konkursu ogłoszonego przez MSiT.