Projekt „Junior Sport”

Główne cele zadania:

1) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia, 2) upowszechnienie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych,

3) poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży,

4) zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami,

5) stworzenie oraz poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,

6) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,

7) profilaktyka i korygowanie wad postawy,

8) zapobieganie zjawiskom patologii społecznych,

9) optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej,

10) wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej,

11) identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych.

 

Ideą projektu „Junior Sport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych. Zajęcia będą prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników. Dostępna oferta sportów uwzględniać powinna regionalne i lokalne tradycje oraz zakładane w realizacji projektu cele. Istotnym założeniem jest również, aby realizowane zajęcia odbywały się na różnych obiektach sportowych, dających możliwość upowszechniania wielu sportów, zachęcając uczestników projektu do wyboru preferowanej formy aktywności fizycznej, zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami. Projekt stanowi narzędzie do stymulowania aktywności ruchowej w środowiskach lokalnych wzbogacając ofertę skierowaną do dzieci nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej.

 

Zajęcia będą prowadzone w dwóch edycjach:

  1. Wiosenna od 1.03 do 30.06 – 48 jednostek
  2. Jesienna od 1.09 do 18.12 – 48 jednostek

Mają to być systematyczne zajęcia sportowe w wymiarze 3 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 90-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach 15-20 osobowych. Prowadzone przez jedną odpowiedzialną za projekt osobę.

Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” dopuszcza zmiany w osobach prowadzących realizację na pisemny wniosek szkoły/klubu zgodnie z zasadą 1 osoba – edycja wiosenna, 2 osoba – edycja jesienna oraz w wypadkach losowych.

 

Zajęcia powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Osoby prowadzące zajęcia nie mogą pobierać dodatkowego wynagrodzenia w ramach innych projektów polegających na prowadzeniu zajęć, realizowanych przez MSiT.

 

 

 

 

 

 

Struktura realizacji projektu:

1) blok 1 – zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki, jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość,

2) blok 2 – gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej,

3) blok 3 – sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe.

 

Przy realizacji programu sportowego należy uwzględnić wykorzystanie poradnika metodycznego dedykowanego dla projektu „Junior Sport”, który będzie dostępny w wersji elektronicznej (w formacie PDF) na stronie internetowej MSiT oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT. Ponadto będzie zapewniony przez Operatora Krajowego w formie papierowej.

 

Zajęcia należy dokumentować w dzienniku elektronicznym dostępnym po ogłoszeniu Operatora Krajowego, do tego czasu można korzystać wersji papierowej.

 

Główne warunki realizacji zadania:

1) uczestnikami zadania w roku 2016  mogą być wyłącznie dzieci i młodzież – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,

2) uczestnicy zadania nie powinni brać udziału w systemie rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki sportowe,

3) SZS „WIELKOPOLSKA” ani podmioty prowadzące nie mają uprawnień do pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników zajęć sportowych prowadzonych w ramach projektu Junior Sport.

 

Podmioty realizujące i współfinansujące deklarują pełną współpracę z podmiotem koordynującym zadanie w skali ogólnopolskiej i wojewódzkiej, w szczególności w zakresie: promocji, ewaluacji, wizytacji i kontroli realizacji zadania jak również w zakresie sprawozdawczości.