Zadanie finansowane ze środków:

MSiT_LOGO

INFORMACJA  DOTYCZĄCA

PROGRAMU „ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

I EDYCJA   –   2014 ROK

 

W roku 2014 programem „ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” objętych zostanie 16 animatorów  z terenu całej Wielkopolski.

Na animatorów w ramach programu przeznaczone zostaną  środki finansowe na umowy zlecenie w  wysokości po 300,00 zł /brutto/ miesięcznie przez okres: 4 miesięcy  w czasie I edycji .

 

Uczestnikami programu mogą być nauczyciele wychowania fizycznego, w tym w szczególności ze szkół i ośrodków specjalnych, oraz instruktorzy i trenerzy pracujący z osobami niepełnosprawnymi, posiadający uprawnienia na podstawie obowiązujących przepisów.

Zgłoszenia kandydatów /wg  załączonego wniosku/  należy kierować na adres :

Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”, ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań

w terminie:

I edycja – do 21 lutego

WNIOSKI PRZESŁANE FAX LUB E-MAIL NIE BĘDĄ REJESTROWANE.

 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia animatora do udziału w programie jest jego wysoka aktywność społeczna, widoczne efekty organizacyjno-szkoleniowe  i nie pobieranie wynagrodzenia  ze środków specjalnych Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach realizacji innych programów dotyczących współzawodnictwa dzieci i młodzieży (np. program TRENER, Animator Osób Dzieci i Młodzieży. Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim).

Wnioskodawcami mogą być kluby: uczniowskie, szkolne, międzyszkolne , ludowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej, szkoły i ośrodki specjalne, których zakres działania obejmuje rozwijanie aktywności fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych, inne instytucje, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych.

Wniosek powinien zawierać deklarację o zabezpieczeniu dla animatora z innych źródeł na szczeblu lokalnym minimum 300,00 zł /brutto/ miesięcznie pozostałej części wynagrodzenia przez 4 miesiące w edycji.

Komisja wojewódzka  po analizie złożonych wniosków dokona wyboru kandydatów

Trzy dni  po zakończeniu posiedzenia na stronie www.szswielkopolska.pl  ukaże się wykaz  Animatorów objętych programem danej edycji.

Osoby  zakwalifikowane do programu nie będą powiadamiane osobnym pismem.

Wszystkie rozpatrzone wnioski będą pokazane na stronie internetowej www.szswielkopolska.pl .

Podpisanie umowy na I edycję trwa do dnia 1 marca.

 Po tym terminie osoba objęta programem  w przypadku braku pełnej dokumentacji w tym umowy zostanie skreślona z listy automatycznie.

Na miejsce osób skreślonych wpisywane będą osoby z listy rezerwowej.

Odwołania rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Główny SZS .