Zadanie finansowane ze środków:

MSiT_LOGO

Informujemy, że rok 2017 był ostatnim rokiem realizacji
Programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych.
Zachęcamy do udziału w nowym projekcie
„Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych w 2018 r.”
OGÓLNE ZAŁOŻENIA OZSSON
Szczegółowe informacje już wkrótce.

 

I EDYCJA 2017

Poniżej lista osób zakwalifikowanych w województwie wielkopolskim
do Programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych I edycja 2017
LISTA
Wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na http://szswielkopolska.pl/ason/podpisywanie-umow/
i przesłanie niezbędnych dokumentów.

2.12.2016r ZASADY ROZLICZEŃ

Kończy się II edycja 2016r. Animatora Sportu Osób Niepełnosprawnych, zapraszamy wszystkich animatorów do rozliczania się w dniach 19-21 grudnia 2016r (termin ostateczny). Rozliczenia można przesyłać również pocztą na adres SZS „WIELKOPOLSKA”, ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań. Rozliczenie nastąpi po spełnieniu poniższych kryteriów:

 

 1. przedstawienie dzienniczka pracy z rozpisanymi zajęciami – dni, godziny,
 2. dzienniczek musi być podpisany przez Prezesa klubu, dyrektora placówki, lub osobę upoważnioną do kontroli, z adnotacją, że praca została wykonana (pieczątka firmowa, imienna i podpis),
 3. w czasie trwania edycji Prezes lub inna upoważniona osoba np. dyrektor placówki powinni przeprowadzić minimum dwie kontrole zajęć, odnotowując datę i uwagi w dzienniczku oraz na formularzu (załączone dwustronne oświadczenie do dzienniczka) na podstawie którego rozliczamy wykonanie pracy,
 4. udokumentowanie otrzymania wynagrodzenia od pierwszego płatnika – kopia rachunku potwierdzona adnotacją – wypłaty dokonano – oraz pieczątką firmową, imienną i podpisem,
 5. dostarczeniu do biura SZS wypełnionego poprawnie zaświadczenia od pierwszego płatnika,
 6. podpisaniu oświadczenia o nie korzystaniu z innych programów szkoleniowych prowadzonych przez MSiT,
 7. wypełnienia oświadczenia do celów ZUS,
 8. dostarczenie do biura SZS wypełnionego odpowiedniego rachunku.

 

 


17.06.2016r.  ZASADY ROZLICZEŃ

Kończy się I edycja 2016r. Animatora Sportu Osób Niepełnosprawnych, zapraszamy wszystkich animatorów do rozliczania się w dniach 20 czerwca 2016r – 30 czerwca (termin ostateczny). Rozliczenia można przesyłać również pocztą na adres SZS „WIELKOPOLSKA”, ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań. Rozliczenie nastąpi po spełnieniu poniższych kryteriów:

1. przedstawienie dzienniczka pracy z rozpisanymi zajęciami – dni, godziny,

2. dzienniczek musi być podpisany przez Prezesa klubu, dyrektora placówki, lub osobę upoważnioną do kontroli, z adnotacją, że praca została wykonana (pieczątka firmowa, imienna i podpis),

3. w czasie trwania edycji Prezes lub inna upoważniona osoba np. dyrektor placówki powinni przeprowadzić minimum dwie kontrole zajęć, odnotowując datę i uwagi w dzienniczku oraz na formularzu (załączone dwustronne oświadczenie do dzienniczka) na podstawie którego rozliczamy wykonanie pracy,

4. udokumentowanie otrzymania wynagrodzenia od pierwszego płatnika – kopia rachunku potwierdzona adnotacją – wypłaty dokonano – oraz pieczątką firmową, imienną  i podpisem,

5. dostarczeniu do biura SZS wypełnionego poprawnie zaświadczenia od pierwszego płatnika,

6. podpisaniu oświadczenia o nie korzystaniu z innych programów szkoleniowych prowadzonych przez MSiT,

7. wypełnienia oświadczenia do celów ZUS,

8. dostarczenie do biura SZS wypełnionego odpowiedniego rachunku.

 

 


Aktualność z dnia 1.03.2016:

W dniu 29.02.2016 odbyła się Komisja zatwierdzająca wnioski na realizację programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o przysłanieniezbędnych dokumentów 

umowa 2016

 

 


 

 

Zadanie finansowane ze środków:

MSiT_LOGO

ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZASADY ROZLICZEŃ

Kończy się II edycja 2015r. Animatora Sportu Osób Niepełnosprawnych, zapraszamy wszystkich animatorów do rozliczania się w dniach 21-23 grudnia 2015r (termin ostateczny). Rozliczenia można przesyłać również pocztą na adres SZS „WIELKOPOLSKA”, ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań. Rozliczenie nastąpi po spełnieniu poniższych kryteriów:

 1. przedstawienie dzienniczka pracy z rozpisanymi zajęciami – dni, godziny,
 2. dzienniczek musi być podpisany przez Prezesa klubu, dyrektora placówki, lub osobę upoważnioną do kontroli, z adnotacją, że praca została wykonana (pieczątka firmowa, imienna i podpis),
 3. w czasie trwania edycji Prezes lub inna upoważniona osoba np. dyrektor placówki powinni przeprowadzić minimum dwie kontrole zajęć, odnotowując datę i uwagi w dzienniczku oraz na formularzu (załączone dwustronne oświadczenie do dzienniczka) na podstawie którego rozliczamy wykonanie pracy,
 4. udokumentowanie otrzymania wynagrodzenia od pierwszego płatnika – kopia rachunku potwierdzona adnotacją – wypłaty dokonano – oraz pieczątką firmową, imienną  i podpisem,
 5. dostarczeniu do biura SZS wypełnionego poprawnie zaświadczenia od pierwszego płatnika,
 6. podpisaniu oświadczenia o nie korzystaniu z innych programów szkoleniowych prowadzonych przez MSiT,
 7. wypełnienia oświadczenia do celów ZUS,
 8. dostarczenie do biura SZS wypełnionego odpowiedniego rachunku.

 


Wnioski na II edycję 2015r. można składać do dnia 26.08.2015r.


KOMISJA PROGRAMU ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

II edycji 2014r.

ODBYŁA SIĘ W DNIU 29.08.2014r.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO PROGRAMU ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROSZONE SĄ O PODPISANIE UMOWY W DNIACH OD 1 – 8 września 2014r. W SIEDZIBIE SZS „WIELKOPOLSKA” NA UL. GOLĘCIŃSKIEJ 9 W POZNANIU ORAZ O DOSTARCZENIE WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

– kserokopię umowy z pierwszym płatnikiem, uwzględnione będą tylko umowy zlecenie (umowy o dzieło jako niezgodne z zakresem działania nie będą uwzględnione) potwierdzoną oryginalną pieczątką i podpisem za okres 1 września  – 19 grudnia 2014r., z zapisem określającym pracę w ramach programu „animator sportu osób niepełnosprawnych”. Umowy nie będą podpisywane z osobami, które są zatrudnione na umowę o pracę z klubem, który jest wnioskodawcą, a klub jest jedynym (głównym) płatnikiem,

– aktualny wypis z organu rejestrowego stowarzyszenia (ważny 1 rok decyduje data wystawienia, a nie data potwierdzenia za zgodność z oryginałem, wyciągi lub wypisy wystawia organ rejestrowy – starostwo powiatowe, KRS aktualne wypisy składają stowarzyszenia, które dotychczas nie złożyły),

– wykaz dni, godzin i miejsc zajęć prowadzonych w ramach programu oraz oświadczenie,

– lista uczestników z określeniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności,

– przedstawienie do wglądu dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień pozwalających na pracę z osobami niepełnosprawnymi: instruktora osób niepełnosprawnych, instruktora lub trenera wraz z zaświadczeniem upoważniającym do pracy z młodzieżą niepełnosprawną (dotyczy tych osób, które nie złożyły dokumentacji w tym zakresie). W przypadku nauczycieli ze szkół i ośrodków specjalnych potwierdzenie uprawnień do pracy z osobami niepełnosprawnymi wystawione przez dyrekcję placówki oświatowej. Nie będą honorowane zaświadczenia ani inne dokumenty wystawione przez instytucje nieuprawnione do wystawiania,

Istnieje możliwość przesłania do Państwa umów. W tej sytuacji prosimy o przesłanie brakujących dokumentów wraz z kopertą zwrotną (formatu takiego, aby zmieścił się dzienniczek), z wypisanym adresem i naklejonym znaczkiem pocztowym. Po otrzymaniu od nas umów, prosimy o wypełnienie i niezwłoczne przesłanie jednego egzemplarza do biura.
W przypadku nie spełnienia wymagań formalnych do dnia 8 września Animator zostanie skreślony z listy, na jego miejsce wybrany zostanie kolejny Animator z listy rezerwowej (lista rezerwowa jest listą alfabetyczną).


 

II EDYCJA PROGRAMU ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapraszamy do składania wniosków do 14 sierpnia 2014r.

KOMISJA PROGRAMU ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH edycji I 2014r. ODBYŁA SIĘ W DNIU 28.02.2014r.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO PROGRAMU ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROSZONE SĄ O PODPISANIE UMOWY OD DNIA 3 marca – 7 marca 2014r. W SIEDZIBIE SZS „WIELKOPOLSKA” NA UL. GOLĘCIŃSKIEJ 9 W POZNANIU ORAZ O DOSTARCZENIE WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
– kserokopię umowy z pierwszym płatnikiem, uwzględnione będą tylko umowy zlecenie (umowy o dzieło jako niezgodne z zakresem działania nie będą uwzględnione) potwierdzoną oryginalną pieczątką i podpisem za okres 1 marca – 27 czerwca 2014r., z zapisem określającym pracę w ramach programu „animator sportu osób niepełnosprawnych”. Umowy nie będą podpisywane z osobami, które są zatrudnione na umowę o pracę z klubem, który jest wnioskodawcą, a klub jest jedynym (głównym) płatnikiem,
– aktualny wypis z organu rejestrowego stowarzyszenia (ważny 1 rok decyduje data wystawienia, a nie data potwierdzenia za zgodność z oryginałem, wyciągi lub wypisy wystawia organ rejestrowy – starostwo powiatowe, KRS aktualne wypisy składają stowarzyszenia, które dotychczas nie złożyły),
– wykaz dni, godzin i miejsc zajęć prowadzonych w ramach programu oraz oświadczenie,
– lista uczestników z określeniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności,
– przedstawienie do wglądu dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień pozwalających na pracę z osobami niepełnosprawnymi: instruktora osób niepełnosprawnych, instruktora lub trenera wraz z zaświadczeniem upoważniającym do pracy z młodzieżą niepełnosprawną (dotyczy tych osób, które nie złożyły dokumentacji w tym zakresie). W przypadku nauczycieli ze szkół i ośrodków specjalnych potwierdzenie uprawnień do pracy z osobami niepełnosprawnymi wystawione przez dyrekcję placówki oświatowej. Nie będą honorowane zaświadczenia ani inne dokumenty wystawione przez instytucje nieuprawnione do wystawiania,

Istnieje możliwość przesłania do Państwa umów. W tej sytuacji prosimy o przesłanie brakujących dokumentów wraz z kopertą zwrotną (formatu takiego, aby zmieścił się dzienniczek), z wypisanym adresem i naklejonym znaczkiem pocztowym. Po otrzymaniu od nas umów, prosimy o wypełnienie i niezwłoczne przesłanie jednego egzemplarza do biura.
W przypadku nie spełnienia wymagań formalnych do dnia 7 marca Animator zostanie skreślony z listy, na jego miejsce wybrany zostanie kolejny Animator z listy rezerwowej (lista rezerwowa jest listą alfabetyczną).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z listą Animatorów zakwalifikowanych do udziału w programie.


 

RUSZA PROGRAM ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2014

Zapraszamy wszystkich Animatorów do składania wniosków do 21.02.2014r. (liczy się data wpływu) na I edycję Programu.

 

KOMISJA PROGRAMU ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH edycji II 2013r. ODBYŁA SIĘ W DNIU 28.08.2013r.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO PROGRAMU ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROSZONE SĄ O PODPISANIE UMOWY OD DNIA 4 września – 15 września 2013r. W SIEDZIBIE SZS „WIELKOPOLSKA” NA UL. GOLĘCIŃSKIEJ 9 W POZNANIU ORAZ O DOSTARCZENIE WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

– kserokopię umowy z pierwszym płatnikiem, uwzględnione będą tylko umowy zlecenie (umowy o dzieło jako niezgodne z zakresem działania nie będą uwzględnione) potwierdzoną oryginalną pieczątką i podpisem za okres 1 wrzesień – 20 grudzień 2013r., z zapisem określającym pracę w ramach programu „animator sportu dzieci i młodzieży. Umowy nie będą podpisywane z osobami, które są zatrudnione na umowę o pracę z klubem, który jest wnioskodawcą, a klub jest jedynym (głównym) płatnikiem,

– aktualny wypis z organu rejestrowego stowarzyszenia (ważny 1 rok decyduje data wystawienia, a nie data potwierdzenia za zgodność z oryginałem, wyciągi lub wypisy wystawia organ rejestrowy – starostwo powiatowe, KRS aktualne wypisy składają stowarzyszenia, które dotychczas nie złożyły),

– wykaz dni, godzin i miejsc zajęć prowadzonych w ramach programu oraz oświadczenie,

– lista uczestników z określeniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności,

– przedstawienie do wglądu dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień pozwalających na pracę z osobami niepełnosprawnymi: instruktora osób niepełnosprawnych, instruktora lub trenera wraz z zaświadczeniem upoważniającym do pracy z młodzieżą niepełnosprawną (dotyczy tych osób, które nie złożyły dokumentacji w tym zakresie). W przypadku nauczycieli ze szkół i ośrodków specjalnych potwierdzenie uprawnień do pracy z osobami niepełnosprawnymi wystawione przez dyrekcję placówki oświatowej. Nie będą honorowane zaświadczenia ani inne dokumenty wystawione przez instytucje nieuprawnione do wystawiania,

 

Istnieje możliwość przesłania do Państwa umów. W tej sytuacji prosimy o przesłanie brakujących dokumentów wraz z kopertą zwrotną (formatu takiego, aby zmieścił się dzienniczek), z wypisanym adresem i naklejonym znaczkiem pocztowym. Po otrzymaniu od nas umów, prosimy o wypełnienie i niezwłoczne przesłanie jednego egzemplarza do biura.

W przypadku nie spełnienia wymagań formalnych do dnia 15 września Animator zostanie skreślony z listy, na jego miejsce wybrany zostanie kolejny Animator z listy rezerwowej (lista rezerwowa jest listą alfabetyczną).

 

LISTA ANIMATORÓW

 


 

KOMISJA PROGRAMU ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH edycji I 2013r. ODBYŁA SIĘ W DNIU 13.02.2013r.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO PROGRAMU ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROSZONE SĄ O PODPISANIE UMOWY OD DNIA 18 lutego – 1 marca 2013r. W SIEDZIBIE SZS „WIELKOPOLSKA” NA UL. WOŹNEJ 12 W POZNANIU ORAZ O DOSTARCZENIE WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

– kserokopię umowy z pierwszym płatnikiem, uwzględnione będą tylko umowy zlecenie (umowy o dzieło jako niezgodne z zakresem działania nie będą uwzględnione) potwierdzoną oryginalną pieczątką i podpisem za okres 1 marzec – 28 czerwiec, z zapisem określającym pracę w ramach programu „animator sportu dzieci i młodzieży. Umowy nie będą podpisywane z osobami, które są zatrudnione na umowę o pracę z klubem, który jest wnioskodawcą, a klub jest jedynym (głównym) płatnikiem.

– aktualny wypis z organu rejestrowego stowarzyszenia (ważny 1 rok decyduje data wystawienia, a nie data potwierdzenia za zgodność z oryginałem, wyciągi lub wypisy wystawia organ rejestrowy – starostwo powiatowe, KRS aktualne wypisy składają stowarzyszenia, które dotychczas nie złożyły),

– wykaz dni, godzin i miejsc zajęć prowadzonych w ramach programu oraz oświadczenie (wypełniamy wg nowego wzoru !!!),

– lista uczestników z określeniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności

– przedstawienie do wglądu dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień pozwalających na pracę z osobami niepełnosprawnymi: instruktora osób niepełnosprawnych, instruktora lub trenera wraz z zaświadczeniem upoważniającym do pracy z młodzieżą niepełnosprawną (dotyczy tych osób, które nie złożyły dokumentacji w tym zakresie). W przypadku nauczycieli ze szkół i ośrodków specjalnych potwierdzenie uprawnień do pracy z osobami niepełnosprawnymi wystawione przez dyrekcję placówki oświatowej. Nie będą honorowane zaświadczenia ani inne dokumenty wystawione przez instytucje nieuprawnione do wystawiania.

– numer legitymacji trenerskiej / instruktorskiej

Istnieje możliwość przesłania do Państwa umów. W tej sytuacji prosimy o przesłanie brakujących dokumentów wraz z kopertą zwrotną (formatu takiego, aby zmieścił się dzienniczek), z wypisanym adresem i naklejonym znaczkiem pocztowym. Po otrzymaniu od nas umów, prosimy o wypełnienie i niezwłoczne przesłanie jednego egzemplarza do biura.

 

LISTA ANIMATORÓW

 


Program „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” w roku 2013 będzie prowadzony na dotychczasowych zasadach.

Zapraszamy wszystkich Animatorów do składania wniosków w terminie 7.01 – 7.02.2013r. na I edycję tego Projektu.

i rodzaju niepełnosprawności – przedstawienie do wglądu dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień pozwalających na pracę z osobami niepełnosprawnymi: instruktora osób niepełnosprawnych, instruktora lub trenera wraz z zaświadczeniem upoważniającym do pracy z młodzieżą niepełnosprawną (dotyczy tych osób, które nie złożyły dokumentacji w tym zakresie). W przypadku nauczycieli ze szkół i ośrodków specjalnych potwierdzenie uprawnień do pracy z osobami niepełnosprawnymi wystawione przez dyrekcję placówki oświatowej. Nie będą honorowane zaświadczenia ani inne dokumenty wystawione przez instytucje nieuprawnione do wystawiania. – numer legitymacji trenerskiej / instruktorskiej Istnieje możliwość przesłania do Państwa umów. W tej sytuacji prosimy o przesłanie brakujących dokumentów wraz z kopertą zwrotną (formatu takiego, aby zmieścił się dzienniczek), z wypisanym adresem i naklejonym znaczkiem pocztowym. Po otrzym


Decyzją komisji wybranych zostało 25 osób z programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych. Listy znajdują się w odpowiednich zakładkach na naszej stronie. Umowy należy podpisać do dnia 1 marca 2012 włącznie. Do podpisania umowy niezbędny jest komplet dokumentów (umowa z pierwszym płatnikiem, harmonogram, oświadczenie, wypis z KRS oraz dokument poświadczający uprawnienia instruktorskie).


Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy oficjalny i potwierdzony nabór wniosków na Animatora Sportu Osób Niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków Programów upływa 15.02.2012r.


W związku z potrzebą utrzymania się w terminie składania wniosków i podpisywania umów warunkowo zaczęliśmy rekrutację na Animatora Sportu Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski na wszystkie wyżej wymienione Programy należy składać do 15.02.2012r.

W przypadku zmian programowych oraz warunki realizacji Programu, Animator będzie miał prawo wycofać swój wniosek, bądź poprawić.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej.