WYPEŁNIAMY WSZYSTKIE INFORMACJE!
WARUNKI  PODPISANIA UMOWY
PROGRAM ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY 2014
Dotyczy osób zakwalifikowanych do programu.

Osoby zakwalifikowane do programu zobowiązane są przedstawić następujące dokumenty   w dniu podpisywania umowy:

– aktualny  wypis z organu rejestrowego stowarzyszenia (ważny 1 rok decyduje data wystawienia a nie data potwierdzenia  za zgodność z oryginałem, wyciągi lub wypisy  wystawia organ rejestrowy – starostwo powiatowe, KRS aktualne wypisy składają stowarzyszenia, które dotychczas nie złożyły),

– kserokopię umowy z pierwszym płatnikiem, uwzględnione będą tylko umowy zlecenie (umowy o dzieło jako niezgodne z zakresem działania nie będą uwzględnione) potwierdzoną oryginalną pieczątką i podpisem za okres  miesięcy: marzec-czerwiec oraz wrzesień-listopad, z zapisem określającym pracę w ramach programu „animator sportu dzieci i młodzieży. Umowa musi być podpisana najpóźniej z datą 1 marca 2013 i trwać do dnia 30 listopada 2013 r.

–  wykaz dni, godzin i miejsc zajęć prowadzonych w ramach programu (wypełniamy wg wzoru),

–   przedstawienie do wglądu dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień instruktora lub trenera (dotyczy tych osób które nie  złożyły dokumentacji w tym zakresie),  potwierdzonych książeczką wydaną przez instytucję do tego upoważnioną. Nie będą honorowane zaświadczenia ani inne dokumenty wystawione przez instytucje nieuprawnione do wystawiania, liczyć się będą tylko książeczki instruktorskie oraz dyplomy trenerskie.

– umowy nie będą podpisywane z osobami, które są zatrudnione na umowę o pracę z klubem, który jest wnioskodawcą a klub jest jedynym (głównym) płatnikiem.

BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PODPISANIA UMOWY LUB PRZEKROCZENIE TERMINU WYKLUCZA Z PROGRAMU PROWADZONEGO PRZEZ SZS „WIELKOPOLSKA” W przypadku niepodpisania umowy do dnia ……………………………………….. włącznie animator zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych do Programu, a w jego miejsce wejdzie inna osoba z listy rezerwowej.

Podpisywanie umów nastąpi w dniach od ………………………………………………………. w siedzibie SZS „WIELKOPOLSKA” przy ul. Woźnej.