Zadanie finansowane ze środków:

MSiT_LOGO

Edycja I 2017

W celu przystąpienia do I edycji ASON 2017 należy dostarczyć do biura SZS „WIELKOPOLSKA”, ul.Golęcińska 9, 60-626 Poznań:

– kserokopię umowy z pierwszym płatnikiem, uwzględnione będą tylko umowy zlecenie (umowy o dzieło jako niezgodne z zakresem działania nie będą uwzględnione) potwierdzoną oryginalną pieczątką i podpisem za okres 1 marca – 30 czerwca 2017r., z zapisem określającym pracę w ramach Programu „Animator sportu osób niepełnosprawnych”. Umowy nie będą podpisywane z osobami, które są zatrudnione na umowę o pracę z klubem, który jest wnioskodawcą, a klub jest jedynym (głównym) płatnikiem,
– aktualny wypis z organu rejestrowego Stowarzyszenia (ważny 1 rok decyduje data wystawienia, a nie data potwierdzenia za zgodność z oryginałem, wyciągi lub wypisy wystawia organ rejestrowy – starostwo powiatowe, KRS aktualne wypisy składają stowarzyszenia, które dotychczas nie złożyły),
– uzupełnioną i podpisaną umowę zlecenie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA” oraz uzupełnione i podpisane oświadczenie ZUS oraz wypełniony załącznik nr 13- dokumenty dostępne poniżej.
– kserokopię dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień pozwalających na pracę z osobami niepełnosprawnymi: instruktora osób niepełnosprawnych, instruktora lub trenera wraz z zaświadczeniem upoważniającym do pracy z niepełnosprawnymi (dotyczy tych osób, które dotychczas nie złożyły dokumentacji w tym zakresie lub uzyskały nowe uprawnienia). W przypadku nauczycieli ze szkół i ośrodków specjalnych potwierdzenie uprawnień do pracy z osobami niepełnosprawnymi wystawione przez dyrekcję placówki oświatowej. Nie będą honorowane zaświadczenia, ani inne dokumenty wystawione przez instytucje nieuprawnione do wystawiania,

Istnieje możliwość przesłania do Państwa podpisanej przez nas umowy. W tej sytuacji prosimy o przesłanie 2 egzemplarzy umowy zlecenie wraz z kopertą zwrotną, z wypisanym adresem i naklejonym znaczkiem pocztowym.

UMOWA

OŚWIADCZENIE ZUS

ZAŁĄCZNIK NR 13

W przypadku nie spełnienia wymagań formalnych do dnia 10 marca 2017 Animator zostanie skreślony z listy.

 

 

WYPEŁNIAMY WSZYSTKIE INFORMACJE!

WARUNKI  PODPISANIA UMOWY

PROGRAM ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Edycja  I 2016r.

Dotyczy osób zakwalifikowanych do programu.

 

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO PROGRAMU ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROSZONE SĄ O PODPISANIE UMOWY OD DNIA  8 marca 2016 r. W SIEDZIBIE SZS „WIELKOPOLSKA” NA UL. GOLĘCIŃSKIEJ 9 W POZNANIU ORAZ O DOSTARCZENIE WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

kserokopię umowy z pierwszym płatnikiem, uwzględnione będą tylko umowy zlecenie (umowy o dzieło jako niezgodne z zakresem działania nie będą uwzględnione) potwierdzoną oryginalną pieczątką i podpisem za okres 1 marca – 24 czerwca 2016 r., z zapisem określającym pracę w ramach programu „animator sportu osób niepełnosprawnych”. Umowy nie będą podpisywane z osobami, które są zatrudnione na umowę o pracę z klubem, który jest wnioskodawcą, a klub jest jedynym (głównym) płatnikiem,

aktualny wypis z organu rejestrowego stowarzyszenia (ważny 1 rok decyduje data wystawienia, a nie data potwierdzenia za zgodność z oryginałem, wyciągi lub wypisy wystawia organ rejestrowy – starostwo powiatowe, KRS aktualne wypisy składają stowarzyszenia, które dotychczas nie złożyły),

harmonogram -wykaz dni, godzin i miejsc zajęć prowadzonych w ramach programu od dnia 1 marca oraz oświadczenie (nowy druk dostępny w zakładce niezbędne dokumenty),

lista uczestników z określeniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności (umysłowa, wzrokowa, słuchowa, ruchowa), min. 10 osób

– przedstawienie do wglądu dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień pozwalających na pracę z osobami niepełnosprawnymi: instruktora osób niepełnosprawnych, instruktora lub trenera wraz z zaświadczeniem upoważniającym do pracy z młodzieżą niepełnosprawną (dotyczy tych osób, które nie złożyły dokumentacji w tym zakresie). W przypadku nauczycieli ze szkół i ośrodków specjalnych potwierdzenie uprawnień do pracy z osobami niepełnosprawnymi wystawione przez dyrekcję placówki oświatowej. Nie będą honorowane zaświadczenia ani inne dokumenty wystawione przez instytucje nieuprawnione do wystawiania,

 

Istnieje możliwość przesłania do Państwa umów. W tej sytuacji prosimy o przesłanie brakujących dokumentów wraz z kopertą zwrotną (formatu takiego, aby zmieścił się dzienniczek), z wypisanym adresem i naklejonym znaczkiem pocztowym. Po otrzymaniu od nas umów, prosimy o wypełnienie i niezwłoczne przesłanie jednego egzemplarza do biura.

W przypadku nie spełnienia wymagań formalnych do dnia 20 marca Animator zostanie skreślony z listy.

 

PODPISYWANIE UMÓW ODBĘDZIE SIĘ DO 20 MARCA  2016.

 

BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PODPISANIA UMOWY LUB PRZEKROCZENIE TERMINU WYKLUCZA Z PROGRAMU REALIZOWANEGO PRZEZ SZS „WIELKOPOLSKA”.