PROJEKT

PORZĄDEK OBRAD

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW
SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO „WIELKOPOLSKA”
POZNAŃ 7.02.2015r.

godz. 10.45 – pierwszy termin Zjazdu
godz. 11.00 – drugi termin Zjazdu
1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zjazdu.
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór komisji:
* mandatowo- skrutacyjnej,
5. Sprawozdanie z proponowanych zmian w statucie  Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA”.
6. Dyskusja.
7. Sprawozdanie przewodniczącego komisji mandatowej- skrutacyjne.
8. Przegłosowanie wniosku  o przyjęcie uchwałą statutu w nowym brzmieniu (uchwała nr 1).
9. Podjęcie uchwały o wyborze biegłego rewidenta ( uchwała nr 2).
10. Zakończenie Zjazdu.