Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny oraz Wojewódzkie SZS, w  ramach współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki,  będą realizować w 2012 roku  

Pilotażowy PROJEKT „Animator – Biały ORLIK”.

Projekt jest jednym z elementów wspierania rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – ORLIK 2012″.

Prosimy o zapoznanie się informacjami i wytycznymi projektu zawartymi na stronie: www.szs.pl

 „Główne założenia organizacyjno – finansowe dla JST dotyczące możliwości uczestnictwa   w projekcie ,,Animator – Biały ORLIK”;

  1. Załączniki do projektu „Animator – Biały ORLIK”
  • Wniosek jako załącznik nr 1 do Projektu Pilotażowego „Animator – Biały ORLIK”.
  • Załącznik nr 1 do wniosku ,,Oświadczenie kandydata na Animatora”
  • Załącznik nr 2 do Projektu Pilotażowego ,,Animator – Biały ORLIK”

Informacje i wskazówki dotyczące realizacji projektu pilotażowego ,,Animator – Biały ORLIK”

  • Załącznik nr 3 Harmonogram zajęć – integralny załącznik do umowy.

 3. Dodatkowe informacje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Uwagi dotyczące wypełnienia wniosku:

I.   Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu, kompletne wnioski należy składać:

  • do 31 października 2012 r. – na okres od 05 listopada do 21 grudnia 2012 r. 

na adres:

ZARZĄD GŁÓWNY

Szkolnego Związku Sportowego

ul. Mokotowska 24 , 00-561 Warszawa

z dopiskiem: „Animator – Biały ORLIK ”

 

Przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić uwagę na:

a – wypełnienie wszystkich rubryk wniosku /m.in. dokładne podanie danych osobowych/,

b – uzasadnienie wniosku /wypełnia JST – dział II,

c – wpisanie opinii właściwego samorządu  terytorialnego /Starosta, prezydent, burmistrz, wójt lub osoby działające z ich upoważnienia/ – dział III,

d – wypełnienie oświadczenia o zapewnieniu środków w wysokości nie mniejszej niż 100% środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki, tj. min. 1 000 zł brutto dla  dwóch „Animatorów” na jednym obiekcie lub 2 000 zł brutto dla jednego „Animatora” na obiekcie /w ramkach należy wpisać, kto zapewnia dodatkowe środki i w jakiej kwocie/ – dział III,

e – w dziale III (kto zapewnia) należy wpisać imię, nazwisko i stanowisko osoby zgłaszającej kandydata do programu.

II. Załączniki do wniosku:

–  Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie określonym w w/w projekcie       
Oświadczenie kandydata na „Animatora”.

Wniosek niekompletny i bez kopii dokumentów potwierdzających uprawnienia nie będzie rozpatrywany

Zakwalifikowanym do programu „Animatorom”, Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” – właściwe co do miejsca usytuowania obiektów „Biały ORLIK”, prześlą druki umów – zleceń, dzienniki pracy, harmonogramy realizacji zajęć oraz inne niezbędne informacje.

 Wyłonieni „Animatorzy”, będą podpisywać indywidualne umowy z Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” – właściwym co do miejsca usytuowania obiektu „Biały ORLIK”; Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” będzie zobowiązany do comiesięcznego rozliczania realizacji zajęć, a także do bieżącej kontroli.