PŁYWANIE  KLUCZEM  DO  SUKCESU

Zajęcia sportowo-edukacyjne „Pływanie kluczem do sukcesu” w 2013 r.

 

Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” w wyniku postępowania konkursowego rozstrzygniętego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z dofinansowaniem ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, kolejny raz realizuje projekt zajęć sportowo-edukacyjnych „Pływanie kluczem do sukcesu”,

 

Z racji przyznanej mniejszej kwoty dotacji, tym razem uczestnicy projektu to
120-osobowa grupa uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów pochodząca ze środowisk wiejskich i miejskich województwa wielkopolskiego.

Uczestnicy podzieleni na 8 grup 15-osobowych dojeżdżają na zajęcia gdzie znajdują się kryte pływalnie: Ostrów Wlkp., Turek i Wągrowiec.

1)      Ostrów Wlkp. (pływalnie „Delfin”) – 45 osobowa grupa uczniów z terenu gminy Odolanów;

2)      Turek (pływalnia OSIR) – 30 osobowa grupa uczniów z terenu gminy Koło;

3)      Wągrowiec (pływalnia „Aquapark Wagrowiec”) – 45 osobowa grupa uczniów z terenu gminy Gołańcz.

 

Zadanie realizowane będzie w terminie 01 kwietnia – 30 listopada 2013 r.,
z pominięciem wakacji /lipca i sierpnia/, prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, średnio raz w tygodniu dla jednej grupy uczestników.

Ogółem grupy uczniów wezmą udział w 20 godzinach zajęć sportowo-edukacyjnych na basenie.

Każdy z uczestników weźmie udział w dodatkowych zajęciach-pogadankach edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa podczas zajęć, pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia będą mieli zapewnioną opiekę podczas przejazdów na basen, zajęcia poprowadzone zostaną przez wykwalifikowanych instruktorów pływania, uczniowie będą ubezpieczeni (polisa NW).

 

Zadanie realizowane będzie ze środków finansowych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządów, z których terenów pochodzą uczestnicy zajęć.

 

Celem głównym zadania organizowanego przez SZS „WIELKOPOLSKA” jest promocja kultury fizycznej poprzez aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo-edukacyjnych – przede wszystkim promocja „wody”, jako obszaru środowiska zabawy, sportu oraz zdrowia.

Cele szczegółowe zadania:

1.         Zorganizowanie bezpiecznych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

2.         Zagospodarowanie czasu wolnego atrakcyjnym programem sportowo-rekreacyjnym:

–        nauka oraz doskonalenie umiejętności pływania,

–        współzawodnictwo indywidualne i zespołowe podczas zorganizowanych gier, zabaw, dyscyplin sportowych,

–        edukacja w zakresie rywalizacji zgodnie z zasadami fair play podczas zawodów podsumowujących naukę pływania.

3.         Wzrost kondycji fizycznej uczestników zajęć.

4.         Uświadomienie dzieciom i młodzieży roli kultury fizycznej – aktywnego wypoczynku w kształtowaniu charakterów i rozwoju sprawności fizycznej.

5.         Nauka umiejętności współdziałania w grupie, dobrego komunikowania się, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętności podejmowania decyzji.

6.         Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa podczas zajęć, pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Zakładane efekty edukacyjno-wychowawcze podczas realizacji zadania:

  • Rozwinięcie zainteresowań i pasji uczestników zajęć czynną formą spędzania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na basenie;
  • Wykształcenie w młodych ludziach właściwej hierarchii wartości – zrozumienie pojęć empatii, uczciwości, współzawodnictwa, pracy w grupie;
  • Nabycie poczucia odpowiedzialności grupowej i indywidualnej;
  • Wykształcenie u dzieci i młodzieży świadomości zdrowotnej – promocja zdrowego stylu życia;
  • Rozwój społeczny i emocjonalny poprzez integrację w grupie rówieśniczej;
  • Wprowadzenie uczestników zajęć w  świat współpracy zespołowej, ducha pozytywnej rywalizacji zgodnie z zasadą fair play;
  • Podniesienie samoakceptacji i własnej wartości beneficjentów.