Zadanie finansowane ze środków:

MSiT_LOGO

Informacje i wskazówki dotyczące realizacji projektu

„Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” w 2015

Projekt „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” realizowany jest przez okres 8 miesięcy (marzec – czerwiec i  wrzesień – grudzień 2015r.) na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Szkolnym Związkiem Sportowym.

Kandydat na Animatora we współpracy z władzami swojego Klubu Sportowego rejestruje się, zakłada sobie konto na stronie www.animatorsdim.szs.pl i wypełnia wniosek.

Obowiązki Uczestnika „Projektu Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”:

1.1. Ustala się, że w ramach umowy zawartej pomiędzy woj. SZS, a wskazaną we „Wniosku o dofinansowania” osobą – „Animatorem” w okresie marzec – czerwiec i wrzesień – grudzień 2015 r. zostaną przeprowadzone systematyczne zajęcia sportowe zgodnie z projektem udokumentowane odpowiednimi zapisami w elektronicznym „Dzienniku Pracy Animatora”.

1.2. Zajęcia mają odbywać się z udziałem uczniów klas szkół gimnazjalnych lub ponadgimanzjalnych w grupach 18 do 24 osób (chyba, że przepisy dot. bezpieczeństwa prowadzenia zajęć w konkretnej dyscyplinie sportu stanowią inaczej).

1.3. Częstotliwość przeprowadzenia zajęć: w okresie (marzec – czerwiec) 32 jednostek treningowych (2 x w tygodniu po 90 minut) w okresie 4 miesięcy i 32 jednostek treningowych (2 x w tygodniu po 90 minut) w okresie 4 miesięcy (wrzesień- grudzień).

2. Udział w szkoleniu mającym na celu podnoszenie kwalifikacji „animatorów” biorących udział w projekcie.

3. Przeprowadzanie testów oceniających stan sprawności fizycznej uczestników przed rozpoczęciem jak i zarówno po zakończeniu realizacji zajęć oraz wpisanie wyników do systemu informatycznego.

4. Wypełnienie przed rozpoczęciem zajęć za pomocą systemu informacyjnego „Harmonogramu zajęć” umożliwiającego bieżący dostęp do informacji dla wszystkich.

5. „Harmonogram Zajęć” będzie podstawą dla Woj. SZS do bieżącej kontroli należytego wykonywania powierzonego zlecenia.

6. Prowadzenie na bieżąco elektronicznego „Dziennika Pracy Animatora” (będącego potwierdzeniem realizacji harmonogramu), który w rozliczeniu końcowym stanowić będzie podstawę naliczenia wypłaty.

7. Podstawą do zawarcia Umowy z Wojewódzkim SZS jest przedstawienie zawartej Umowy z podmiotem wskazanym we „Wniosku o dofinansowanie w ramach projektu „ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEZY” jako strona wypłacająca I część wynagrodzenia.

8. Podstawą do wypłaty II części wynagrodzenia ze środków MSiT będzie przedstawienie Woj. WSZS dowodu dokonania wypłaty (Wyciąg bankowy-(elekrtoniczny), KW – Kasa wypłaci) pierwszej części wynagrodzenia wypłaconego przez osobę prawną, bądź instytucję wskazaną we „Wniosku o dofinansowanie w ramach projektu ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEZY”.

9. Uczestnicy zajęć i zawodów przeprowadzanych w ramach programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” muszą być ubezpieczeni i posiadać aktualne badania lekarskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Wszelkie zmiany niniejszej informacji wymagają formy pisemnej.