ZASADY ROZLICZANIA

PROGRAM ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY 2013

 

Rozliczenie za pracę nastąpi:

w dniach …………………………………………………………………….

po spełnieniu następujących warunków:

1.      przedstawienie dzienniczka pracy z rozpisanymi zajęciami – dni, godziny

2.      dzienniczek musi być podpisany przez Prezesa klubu z adnotacją, że praca została wykonana (pieczątka firmowa, imienna i podpis),

3.      w czasie trwania edycji Prezes lub inna upoważniona osoba np. dyrektor placówki powinni przeprowadzić minimum dwie kontrole zajęć, odnotowując datę i uwagi w dzienniczku oraz na formularzu (załączone dwustronne oświadczenie do dzienniczka) na podstawie którego rozliczamy wykonanie pracy

4.      udokumentowanie otrzymania wynagrodzenia od pierwszego płatnika – kopia rachunku potwierdzona adnotacją – wypłaty dokonano – oraz pieczątką firmową, imienną i podpisem.

5.      podpisaniu oświadczenia o nie korzystaniu z innych programów szkoleniowych prowadzonych z MS.