W związku z rozpoczęciem podpisywania umów na Program Animator „Moje Boisko – ORLIK 2012”, SZS „WIELKOPOLSKA” informuje, że do podpisania umowy potrzebne będą:

oświadczenie do umowy

harmonogram za miesiąc marzec (jeżeli nie został dołączony do wniosku).

Oświadczenie można wypełnić komputerowo i podpisany wydruk dostarczyć do biura SZS.


W dniu dzisiejszym ustalono tryb podpisywania umów na Program Animator „Moje Boisko – ORLIK 2012” w 2013 roku.

Do dnia 1.03.2013r. można podpisać umowę w siedzibie SZS, a od 4.03.2013r. umowy, które nie zostaną podpisane, wyślemy na adres obiektów ORLIK. Jeżeli Animator chce zmienić adres wysyłki, prosimy o maila na adres: szs.wielkopolska@wp.pl

Umowy, które zwrotnie nie dotrą do nas do 29.03.2013r. wraz z załączonymi dokumentami, będą w trybie natychmiastowym zerwane.


W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy aktualną listę obiektów ORLIK 2012.

 

LISTA

 

Jeżeli są braki we wnioskach, prosimy o informację pod numerem: 61 852 97 03


KOMUNIKAT

dot. realizacji w 2013 r. Projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego informuje, że bierze udział w konkursie, ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w dniu 21.12.2012r., na realizację zadania „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012”.

Szkolny Związek Sportowy był realizatorem tego projektu w latach 2009-2012 i jest przygotowany do kontynuacji powyższego projektu w roku 2013.

Termin i warunki realizacji zadania zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki:

– Projekt „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012” może być realizowany  w okresie od 1 marca do 30 listopada 2013r., w wymiarze maksymalnie 9 miesięcy w 2013 roku;

– Projekt polega na udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w pokryciu kosztów zatrudnienia „Animatorów” – osób inicjujących, organizujących oraz prowadzących systematyczne zajęcia i imprezy sportowe na obiektach powstałych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – ORLIK 2012”;

–  Animatorem – zgodnie z założeniami projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012”, może być osoba, wytypowana oraz zatrudniona przez jednostkę samorządu terytorialnego, która posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, do organizowania i prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych.

–  Na Jednostce Samorządu Terytorialnego spoczywa obowiązek weryfikacji uprawnień oraz kwalifikacji animatora/ów do prowadzenia działalności w zakresie określonym w projekcie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym dokumencie.

PODSTAWOWE ZADANIA „ANIMATORA”

– Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,

– współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,

– współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,

– organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport,

– organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej;

* Jednostka samorządu terytorialnego (JST) może zgłosić jedną osobę, przypisaną   do każdego oddanego do użytku obiektu „Moje Boisko – ORLIK 2012”, która posiada w/w kwalifikacje określone dla „Animatora”. W  uzasadnionych przypadkach można zgłosić dwie osoby przy założeniu, że kwota przyznanej przez MSiT dla danego obiektu dotacji, będzie podzielona na dwie osoby;

* Na podstawie złożonego przez JST wniosku o dofinansowanie kosztów zatrudnienia „Animatora”, ze wskazanym animatorem zostanie zawarta umowa według poniższych kryteriów:

a)  w przypadku zgłoszenia jednej osoby, dla każdego uczestnika projektu „Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012”, Ministerstwo Sportu i Turystyki przyzna w 2013 r. co miesiąc środki finansowe w wysokości do 1 000,00 złotych, które przeznaczone będą na pokrycie  całkowitych kosztów zatrudnienia „Animatora”, co stanowić będzie II cześć wynagrodzenia (I część – w wysokości co najmniej równorzędnej dotacji z MSiT, zapewnia JST);

b) w przypadku zgłoszenia dwóch osób, dla każdego uczestnika projektu, Ministerstwo Sportu i Turystyki przyzna co miesiąc środki finansowe w wysokości do 500,00 złotych, które przeznaczone będą na pokrycie całkowitych kosztów zatrudnienia „Animatora”, co stanowić będzie II cześć wynagrodzenia (I część – w wysokości co najmniej równorzędnej dotacji z MSiT, zapewnia JST);

–  Podstawowy zakres obowiązków „Animatora” ustala JST lub wyznaczona przez JST  jednostka zarządzająca obiektem. ZG SZS zastrzega sobie prawo do ustalenia szczegółowego zakresu obowiązków „Animatora”, w odniesieniu do zadań wynikających z polityki strategicznego wykorzystania potencjału obiektów „ORLIK” dla rozwoju i promocji sportu, zgodnie z wytycznymi MSiT;

–  Każdy zgłoszony do projektu „Animator”, powinien przedstawić program planowanych do realizacji działań, zgodnie z wytycznymi zawartymi w stosownym druku załącznika do składanego przez JST wniosku. 

 

Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania dla animatora/ów będzie uwarunkowana wynikiem konkursu ogłoszonego przez MSiT.


Zarząd Główny SZS w Warszawie przekazał listę uczestników z programu Animator „Moje Boisko – ORLIK 2012”. Lista znajduje się w odpowiedniej zakładce na naszej stronie. Umowy należy podpisać do dnia 1 marca włącznie. Do podpisania umowy niezbędny jest komplet dokumentów, jeżeli nie został wcześniej wysłany z wnioskiem (harmonogram na miesiąc marzec, oświadczenie, oraz dokument poświadczający uprawnienia instruktorskie).

Na podpisanie umowy należy stawić się do biura SZS WIELKOPOLSKA na ul. Woźną 12 w Poznaniu.
Nie przewidujemy możliwości podpisania umowy drogą korespondencyjną.


Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy oficjalny i potwierdzony nabór wniosków na Animatora „Moje Boisko – ORLIK 2012”.

Termin składania wniosków Programów upływa 15.02.2012r.

W Programie dodane zostały dwa założenia:

– Każdy „Animator” powinien uczestniczyć w szkoleniach podnoszących jego kwalifikacje organizacyjne i managerskie.

-Podstawowy zakres obowiązków „Animatora” ustala JST lub wyznaczona przez JST  jednostka zarządzająca obiektem.
ZG SZS zastrzega sobie prawo do ustalenia szczegółowego zakresu obowiązków „Animatora”, w odniesieniu do zadań wynikających z polityki strategicznego wykorzystania potencjału obiektów ORLIK dla rozwoju i promocji sportu, zgodnie z wytycznymi MSiT.

W związku z powyższym wszystkim Animatorom „Moje Boisko – ORLIK 2012” przypominamy o szkoleniu, które odbędzie się w dniach 24-26.02.2012r. w  Żerkowie. Nadal istnieje możliwość zgłoszenia na szkolenie!

Udział może być jednym z kryteriów wyboru kandydatów do Programu.


W związku z potrzebą utrzymania się w terminie składania wniosków i podpisywania umów warunkowo zaczęliśmy rekrutację na Animatora „Moje Boisko – ORLIK 2012”.

Wnioski wysyłane mają być do Zarządu Głównego SZS w Warszawie do 15.02.2012r.

W przypadku zmian programowych oraz warunki realizacji Programu, Animator będzie miał prawo wycofać swój wniosek, bądź poprawić.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej.