Zadanie finansowane ze środków:

MSiT_LOGO

UWAGI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU

„ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

EDYCJA I 2016r.

WNIOSKI NALEŻY WYPISYWAĆ PISMEM    KOMPUTEROWYM LUB MASZYNOWYM.

1.      pieczątka jednostki wnioskującej – pieczątka klubu

2.      informacja o wnioskodawcy – wypisujemy wszystkie informacje dotyczące instytucji składającej wniosek,

3.      status prawny – aktualny wypis, wyciąg lub zaświadczenie z rejestru,  kopia potwierdzona pieczątkami i podpisem. Dokument ważny jest 1 rok (decyduje data wystawienia a nie data potwierdzenia  za zgodność z oryginałem. Wyciągi lub wypisy  wystawia organ rejestrowy – starostwo powiatowe, urzędy miast lub sąd KRS), dotyczy wniosków składanych bezpośrednio do SZS „WIELKOPOLSKA”.

4.    osoba objęta dofinansowaniem – dane osoby – animatora, który będzie  prowadził zajęcia z młodzieżą.

a)      uprawnienia szkoleniowe –  wpisujemy uprawnienia tj. instruktor, trener. Przy podpisywaniu umowy uprawnienia muszą być potwierdzone książeczką wydaną przez instytucje do tego uprawnione – prowadzona będzie ścisła weryfikacja przez komisję.

b)      dyscyplina – wpisujemy dyscyplinę wiodącą na którą mamy niezbędne uprawnienia, którą animator preferuje.

c)      telefon kontaktowy – koniecznie podajemy numer telefonu animatora   a nie klubu.

5.      uzasadnienie wniosku – powinno zawierać informacje o prowadzeniu zajęć (ilość godzin, dni, wiek uczestników, miejsce prowadzenia zajęć, przygotowanie do pracy z młodzieżą, dotychczasowe osiągnięcia młodzieży  – bez opisu sukcesów całego klubu). Uzasadnienie podpisuje prezes klubu lub osoba statutowo upoważniona do reprezentowania klubu.

6.      Oświadczenie o zapewnieniu środków

a)      1 tabelka

–         kto zapewnia – wpisujemy nazwę instytucji zapewniającej środki finansowe na program

–         kwota PLN – najlepiej rozpisać kwotę wg przykładu  300,00 zł x 4 miesiące

–         pieczęć i podpis jednostki oświadczającej – pieczątka i podpis np. prezesa klubu

b)      2 tabelka – wypełnia osoba, która deklaruje oświadczenie o zapewnieniu środków (wszystkie rubryki)

Wnioski z brakami formalnymi nie będą rozpatrywane (brak pieczątek, podpisów, miejsca pracy NIP-u, PESEL-u, opinii, brak lub za mała kwota środków, wniosek ręcznie wypełniony, itp.)

7.      Obowiązujące druki dostępne są na stronach SZS „WIELKOPOLSKA