W celu przystąpienia do Programu OZSSON 2018
należy dostarczyć do biura SZS „WIELKOPOLSKA”,
ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań:
kserokopię umowy z pierwszym płatnikiem, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, uwzględnione będą tylko umowy zlecenie (umowy o dzieło jako niezgodne z zakresem działania nie będą uwzględnione) za okres trwania Programu., Umowa musi posiadać zapis określającym pracę w ramach Programu „Organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych”. Umowy nie będą podpisywane z osobami, które są zatrudnione na umowę o pracę z klubem, który jest wnioskodawcą, a klub jest jedynym (głównym) płatnikiem,
– uzupełnioną i podpisaną umowę zlecenie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA”
– uzupełnione i podpisane oświadczenie ZUS
–wypełniony załącznik nr 13 (uzupełniony załącznik należy niezwłocznie przesłać również mailowo na adres szswielkopolska.aga@wp.pl)
– uzupełnione i podpisane oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
– uzupełnione i podpisane zaświadczenie o zatrudnieniu
zgoda na przetwarzanie danych 
( jeżeli nie została jeszcze przesłana z wnioskiem)
– uzupełnione i podpisane porozumienie z wolontariuszem
zgoda na przetwarzanie danych wolontariusza
– uzupełnione i podpisane oświadczenie dotyczące wolontariusza o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Istnieje możliwość przesłania do Państwa podpisanej przez nas umowy. W tej sytuacji prosimy o przesłanie 2 egzemplarzy umowy zlecenie wraz z kopertą zwrotną, z wypisanym adresem i naklejonym znaczkiem pocztowym.

UMOWA

OŚWIADCZENIE ZUS

ZAŁĄCZNIK NR 13

OŚWIADCZENIE O NIEFIGUROWANIU W RPnTS

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

POROZUMIENIE WOLONTARIUSZ

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku nie spełnienia wymagań formalnych do dnia 28 marca Animator zostanie skreślony z listy.