FAQ

Przeprowadzone zajęcia należy rozliczać w trybie comiesięcznym. By poprawnie rozliczyć dany miesiąc, należy wgrać wydruk z dziennika elektronicznego, podbity pieczęcią szkoły i podpisany przez dyrektora. Dokumenty należy wgrywać do 10 dnia kolejnego miesiąca.

W ramach Programu SKS należy rozliczyć 50 jednostek ćwiczebnych od 5 lutego 2024 do 21 czerwca 2024

1 jednostka ćwiczebna = 60min

Rozliczanie przeprowadzonych zajęć przez Operatora wojewódzkiego zgodnie
z warunkami określonymi w umowie zlecenie.

Osoby rozliczające się w ramach działalności gospodarczej proszone są o zgłoszenie takiej informacji.

Dokumenty należy wypełniać starannie w czytelny sposób. 

TAK

Wszyscy nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia w ramach Programu SKS są zobowiązani do posiadania i prowadzenia konta w dzienniku elektronicznym. Należy na bieżąco uzupełniać wszystkie informacje, ponieważ wgrany podpisany wydruk z dziennika, zgodnie z umową w jest niezbędny do poprawnego rozliczenia godzin.

Informacje dotyczące założenia i prowadzenia konta w dzienniku elektronicznym są dostępne w zakładce DZIENNICZEK.

W ramach  programu SKS należy przeprowadzić 50 godzin zajęć*, w terminach od 5 lutego 2024 do 21 czerwca 2024.  Zajęcia muszą odbywać się dwa razy w tygodniu po 60 min.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest:

  • kumulowanie zajęć  w jednym dniu 1x tygodniu (2 jednostki ćwiczebne jednocześnie),
  • zmiana częstotliwości prowadzenia zajęć.

    W obydwu przypadkach za zgodą Operatora Krajowego

W przypadku odwołania zajęć, można je odrobić. 

*ilość godzin do realizacji może ulec zmianie w przypadku przyznania niższej kwoty finansowania przez MSiT  

Nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania oświadczenia rodziców do 30 czerwca 2025 roku z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowychOświadczenia należy zebrać od wszystkich rodziców dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach i wgrać skany do dziennika Elektronicznego. W przypadku jakichkolwiek wypadków i zdarzeń losowych Operator wojewódzki może prosić o przedstawienie odpowiedniego dokumentu.

Wypadki, które mają miejsce podczas zajęć w ramach Programu SKS muszą być zgłaszane
 w najszybszym możliwym terminie. Nauczyciel prowadzący, na którego zajęciach miało miejsce zdarzenie, jest zobowiązany do przesłania odpowiednich dokumentów (np. karty zgłoszenia wypadku ucznia) do Operatora wojewódzkiego. Ponadto informacja
o wypadku musi zostać zaznaczona w dzienniku elektronicznym.

Numer polisy ubezpieczeniowej jest dostępny w zakładce nauczyciel ->niezbędne dokumenty.

W przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego, które będzie uniemożliwiało dalsze prowadzenie zajęć, należy niezwłocznie przekazać informację do Operatora wojewódzkiego, telefonicznie lub e-mailowo. Dalsze informacje dotyczące ewentualnych zastępstw lub odrabiania zajęć będą ustalane bezpośrednio z osobami zainteresowanymi.

Jednym z warunków realizacji programu jest prowadzenie zajęć sportowych z częstotliwością 2 godzin w tygodniu. Jednak zgodnie z decyzją Ministra Sportu i Turystyki  w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany częstotliwości zajęć 1x w tygodniu (tylko po uprzedniej zgodzie Operatora Krajowego). 

W celu uzasadnienia  konieczności zmiany częstotliwości zajęć, każdy prowadzący jest zobowiązany do:
-przesłania pisemnego podania na adres biura Operatora krajowego Programu, 
-przedstawienia uzasadnienia,
-określenia  przedziału czasowego, którego dotyczy zmiana,
-ostateczną decyzję i zgodę na zmianę częstotliwości zajęć wydaje Operator krajowy.

Poinformuj nas o tym. Przyślij kserokopię swojej legitymacji studenckiej – ma to znaczenie dla celów rozliczenia z ZUS.

Osobą odpowiedzialną w Wydziale Oświaty miasta Poznań jest:

p. Dariusz Kozelan; tel. (61)878 4269; e-mali: dariusz_kozelan@um.poznan.pl
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

Zgodnie z OWU Polisy PZU SPORT, osoby prowadzące  i rozliczające zajęcia SKS w ramach działalności gospodarczej nie są objęci polisą NNW i OC. 

Dla celów właściwej kontroli zajęć, jeśli zajęcia odbywają się pod innym adresem niż placówka oznaczona jako „Moja placówka” należy

wybrać np. „Sala gimnastyczna poza szkołą”// „Inne miejsce”// –>Wpisać właściwy adres