FAQ

Przeprowadzone zajęcia należy rozliczać w trybie comiesięcznym. By poprawnie rozliczyć dany miesiąc, należy przesłać w formie papierowej wydruk z dziennika elektronicznego, podbity pieczęcią szkoły i podpisany przez dyrektora, oraz rachunek. Dokumenty należy przesyłać na adres biura Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA” do 10 dnia kolejnego miesiąca.

W ramach Programu SKS należy rozliczyć 70 jednostek ćwiczebnych od 2 stycznia 2018 do 30 listopada 2018.

1 jednostka ćwiczebna = 60min

Rozliczanie przeprowadzonych zajęć przez Operatora Wojewódzkiego zgodnie
z warunkami określonymi w umowie zlecenie.

Osoby rozliczające się w ramach działalności gospodarczej proszone są o zgłoszenie takiej informacji.

Dokumenty należy wypełniać starannie w czytelny sposób. Rachunki na odpowiednią ilość godzin dostępne w zakładce nauczyciel -> niezbędne dokumenty. Nie wolno samodzielnie zmieniać druków rachunków.

Przykład wypełniania rachunku  TUTAJ.

TAK

Wszyscy nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia w ramach Programu SKS są zobowiązani do posiadania i prowadzenia konta w dzienniku elektronicznym. Należy na bieżąco uzupełniać wszystkie informacje, ponieważ wydruk z dziennika, zgodnie z umową w wersji papierowej jest niezbędny do poprawnego rozliczenia godzin.

Informacje dotyczące założenia i prowadzenia konta w dzienniku elektronicznym są dostępne w zakładce DZIENNICZEK.

W ramach  programu SKS należy przeprowadzić 70 godzin zajęć, w terminach od 2 stycznia 2018 do 30 listopada 2018. Zajęcia muszą odbywać się dwa razy w tygodniu po 60 min. Zajęć nie można kumulować w jednym dniu. W przypadku odwołania zajęć, można je odrobić
w tym samym tygodniu.

Oświadczenia rodziców należy zebrać od wszystkich rodziców dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach. Nauczyciel prowadzący zajęcia, zgodnie z umową zlecenie pozostawia oświadczenia dokumentacji własnej, z zachowaniem zasad określonych
w ustawie o ochronie danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek wypadków i zdarzeń losowych Operator wojewódzki może prosić o przedstawienie odpowiedniego dokumentu.

Wypadki, które mają miejsce podczas zajęć w ramach Programu SKS muszą być zgłaszane
 w najszybszym możliwym terminie. Nauczyciel prowadzący, na którego zajęciach miało miejsce zdarzenie, jest zobowiązany do przesłania odpowiednich dokumentów (np. karty zgłoszenia wypadku ucznia) do Operatora Wojewódzkiego. Ponadto informacja
o wypadku musi zostać zaznaczona w dzienniku elektronicznym.

Numer polisy ubezpieczeniowej jest dostępny w zakładce nauczyciel ->niezbędne dokumenty.

W przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego, które będzie uniemożliwiało dalsze prowadzenie zajęć, należy niezwłocznie przekazać informację do Operatora wojewódzkiego, telefonicznie lub e-mailowo. Dalsze informacje dotyczące ewentualnych zastępstw lub odrabiania zajęć będą ustalane bezpośrednio z osobami zainteresowanymi.

Jednym z warunków realizacji programu jest prowadzenie zajęć sportowych z częstotliwością 2 godzin w tygodniu. Zgodnie z decyzją Ministra Sportu i Turystyki w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany częstotliwości zajęć. Oznacza to, że można prowadzić trzecią godzinę w tygodniu, TYLKO w przypadku, gdy konieczność zmiany częstotliwości zajęć posiada swoje uzasadnienie. 

W celu uzasadnienia  konieczności zmiany częstotliwości zajęć, każdy prowadzący jest zobowiązany do:
-przesłania pisemnego podania na adres biura Operatora Wojewódzkiego, tj. 
SZS „WIELKOPOLSKA„, 
-przedstawienia uzasadnienia,
-określenia  przedziału czasowego, którego dotyczy zmiana,
-przesłania uzasadnienia przed rozpoczęciem prowadzenia 3 godziny zajęć.