Aktualne zgody uczniów

Przypominamy, że mija termin wgrania do dziennika elektronicznego skanów (lub zdjęć) nowych zgód uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach w zeszłym roku. Aby wgrać zgodę należy pobrać ją z zakładki Dokumenty, a podpisaną już zgodę zeskanować (lub zrobić wyraźne zdjęcie) i dodać ją do ucznia w podzakładce Lista uczniów.

Przypominamy, że w tym roku obowiązują nowe, bezterminowe wzory zgód. Każdy uczeń biorący udział w programie SKS powinien mieć wprowadzony do systemu nowy wzór zgody.

Brak zgód wszystkich uczniów może skutkować brakiem możliwości rozliczenia za kolejny miesiąc i wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia.

Ta informacja dotyczy tylko nauczycieli, którzy nie dodali jeszcze do systemu zaległych zgód. Aby upewnić się czy zgody są poprawnie dodane przy wszystkich uczestnikach należy sprawdzić podzakładkę Lista uczniów – jeżeli żaden uczeń nie jest podświetlony na czerwono to znaczy, że wszystkie zgody są wgrane poprawnie.

Kontrole zajęć SKS

Informujemy, że trwają intensywne kontrole zajęć SKS, przez Operatora krajowego i Operatora Wojewódzkiego. Przypominamy, że mają państwo obowiązek uzupełniać Dziennik SKS na bieżąco, m.in. odwoływać zajęcia przed terminem ich odbywania.

Każda wykryta nieprawidłowość będzie rozpatrywana indywidualnie jednak, jeśli wizytacja wykaże, że zajęcia się nie odbywają zgodnie z harmonogramem, a rozmowa z woźnym/ innym nauczycielem / sekretarką potwierdzi, że nic nie wiedzą o Programie – taki nauczyciel będzie WYKREŚLONY z Programu, o tym fakcie zostanie również poinformowana: jednostka współfinansująca tj. urząd miasta lub gminy oraz dyrektor szkoły.  

Biuro Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA” nie wyraża zgody na próby wyłudzenia środków finansowych na zajęcia, które nie są realizowane lub realizowane są niezgodnie z założeniami.

Polecamy dokonanie wszelkich starań, aby takich sytuacji uniknąć.  

OSTRZEŻENIE !

Uprzejmie informujemy, iż docierają do nas informacje, że otrzymują Państwo fałszywe e-maile z konta szswielkopolska.anitao@wp.pl.

Po podświetleniu e-maila nadawcy pojawia się nieprawdziwy adres np.:  Anita Okoń <vertrauensmann@feuerwehr-diessen.de> i inne.

Wiadomości należy natychmiast skasować i nie otwierać załączników.

Testy sprawności

W załączeniu pismo od Operatora Krajowego w spawie przeprowadzania testów sprawności.

Ostateczny termin do wprowadzenia wyników zostaje przesunięty na 16 czerwca.

#SKSonTour

17.05.2019 – Ostrów Wielkopolski

SKSonTour to cykl wydarzeń sportowych organizowanych w ramach programu Szkolny Klub Sportowy. 

Głównym założeniem SKSonTour jest realizacja obwodów stacyjnych, podczas których uczestnicy poznają nowe formy aktywności oraz są poddawani testom sprawności fizycznej. Wszystkim zadaniom towarzyszy doskonała zabawa i mnóstwo uśmiechu. Nie możecie tego przegapić! 

W każdym wydarzeniu z cyklu SKSonTour bierze udział 20 grup SKS (po 20 osób każda).

SKSonTour jest podzielony na dwie części:

• sesja przedpołudniowa (godz. 9-12, rejestracja od godz. 8) – 10 młodszych grup (klasy 4-6) 

• sesja popołudniowa (godz. 13-16, rejestracja od godz. 12:15)  – 10 starszych grup (klasy 7-8/klasy gimnazjalne lub liceum). 

Zgłoszenia dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia SKS poprzez wysłanie maila ze zgłoszeniem. Nauczyciel zgłaszający grupę (20 osób) zapewnia, że we własnym zakresie zorganizuje transport swojej grupy (organizator nie pokrywa kosztów transportu) i deklaruje, że dostarczy zgody rodziców na udział dzieci w SKSonTour (wzór oświadczenia zostanie przesłany zrekrutowanym nauczycielom). 

Zgłoszenie należy wysłać na maila info@szkolnyklubsportowy.pl do  25 kwietnia, uwzględniając w nim następujące informacje: 

1. lokalizację konkretnego SKSonTour, np. Ostrów Wielkopolski,

2. imię i nazwisko nauczyciela,

3. nr tel.,

4. email,

5. szkoła,

6. grupa (nazwa grupy i określenie młodsza czy starsza).

Szczegóły na stronie Operatora Krajowego https://www.szkolnyklubsportowy.pl

Wypłata wynagrodzenia 18.04.2019

W dniu 18.04.2019r. zostały wykonane przelewy wynagrodzenia. 
Dokładną ilość godzin wypłaconych można sprawdzić tutaj (zakładka nauczyciel/ lista wypłat nauczycieli).

PRZYPOMINAMY!!:

Wypłaciliśmy wynagrodzenie tylko tym osobom które dostarczyły rachunek i podbity dziennik do Biura 10.04. lub wcześniej. Dokumenty które dotarły po 10.04.2019 zostaną wypłacone do  25.05.2019.

Zgodnie z Art.5 ptk 2 umowy zlecenie:
„2.      Wynagrodzenie będzie płatne do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni w przypadku złożenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku […]
3.      Wynagrodzenia płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na oświadczeniu. 
Celem wypłaty wynagrodzenia Zleceniobiorca musi dostarczyć do Biura Zleceniodawcy do 10 dnia kolejnego miesiąca dokumenty: 
a. Wydruk z dziennika elektronicznego podbity i podpisany przez Dyrektora /Kierownika jednostki prowadzącej szkołę, 
b. Rachunek na ilość Zajęć zgodną z wydrukiem z Dziennika SKS – dostępny na stronie internetowej szswielkopolska.pl/sks. „

Testy sprawności – edycja wiosenna.

W dniu 9 kwietnia rozpoczynamy wiosenną edycję testów, a na ich realizację jest czas do 3 czerwca. W dzienniku elektronicznym została uruchomiona możliwość rozpoczęcia testów sprawnościowych w grupach ćwiczebnych. Od momentu rozpoczęcia testu w dzienniku elektronicznym na jego uzupełnienie jest 21 dni.

Przez rozpoczęciem przeprowadzania testów i przez wprowadzaniem wyników do dziennika elektronicznego należy zapoznać się z instrukcjąLINK

Zachęcamy również do pobrania i wydrukowania arkusza pomocniczegoLINK

Oba te pliki są również dostępne w Dzienniku Elektronicznym. Zakładka „Dokumenty” w granatowym pasku po lewej stronie.