ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY SPORTOWO UZDOLNIONEJ

PROWADZONEGO PRZEZ SZS „WIELKOPOLSKA

ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU  WOJEWÓDZTWA

WIELKOPOLSKIEGO

NA ROK 2013

 

1. SZS „WIELKOPOLSKA” koordynuje szkoleni dzieci i młodzieży poprzez swoich członków zwyczajnych – kluby z całej Wielkopolski.

2. Wysokość środków przeznaczonych na szkolenie zależy od wielkości środków finansowych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego i zatwierdzonych w planie budżetowym przez Prezydium Zarządu SZS „WIELKOPOLSKA”.

3. Podziału środków dokona komisja powołana przez Zarząd SZS „WIELKOPOLSKA” w grudniu 2012r.

4. Uruchomienie środków może nastąpić po zatwierdzeniu planu przez Prezydium Zarządu i otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego.

 5. Środki przeznaczone na zadania szkoleniowe otrzymane z SZS „WIELKOPOLSKA” przez kluby mogą dotyczyć realizacji tylko tej części kosztów, które przypadają po terminie podpisania aneksu do umowy trzyletniej z Urzędem Marszałkowskim. Wydatki poniesione przed datą podpisania aneksu nie mogą być realizowane przez SZS „WIELKOPOLSKA”.

6. Umowa zlecenie podpisywana przez SZS „WIELKOPOLSKA” z trenerami wskazanymi przez kluby nie może być wyższa niż 600,00 zł brutto przez okres maksymalnie 10 miesięcy (tj.6.000,00zł).

7. Przy krótszym okresie rozliczeniowym kwota wskazana w pkt 6 może ulec zwiększeniu w danym miesiącu maksymalnie o 50% z zachowaniem max kwoty kwoty na trenera.

8. Komisja dokona podziału środków wg opracowanego regulaminu.

 

Poznań, 9 stycznia 2013r.