REGULAMIN

KOMISJI SZKOLENIOWEJ

W SPRAWIE PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA

SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO

 

1.      Podstawą do rozpatrywania wniosku jest członkostwo w Szkolnym Związku Sportowym „Wielkopolska” i bieżące regulowanie składki członkowskiej.

2.      Kluby sportowe będące w I i II roku członkostwa otrzymują nie więcej jak 2 000,- złotych rocznie.

3.    Podział ogólny środków następuje z zachowaniem zasady:

a/ 80 % środków – dla klubów z wieloletnim członkostwem,

b/ 20 % środków – dla klubów w pierwszym i drugim roku członkostwa.

4.     W przypadku nie wykorzystania zapisanych środków dla klubów w I i II roku członkostwa środki te mogą być przeznaczone dla klubów z wieloletnim członkostwem.

5.    Rozliczenie niezgodne z preliminarzem finansowym i wskazanymi terminami zawartymi w porozumieniu na rok 2011r. może spowodować zmniejszenie do 50% środków otrzymanych na rok następny lub skreślenie z listy klubów dofinansowanych w roku następnym. Decyzję tę podejmuje biuro SZS „WIELKOPOLSKA” w oparciu o uchwałę Komisji.

6.    Środki przydzielone przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” nie mogą być wyższe niż 50 % ogólnie uzyskanych środków na działalność

7. Prawidłowość i terminowość dotychczasowych rozliczeń finansowych z Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA”.

8.      W przypadku klubów wielosekcyjnych przydział środków jest uzależniony od poziomu spełniania kryteriów zawartych w punkcie 9 przez każdą sekcję oddzielnie.

9.      Przy podziale środków będą brane pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:

        ciągłość szkolenia według grup wiekowych,

         prowadzenie szkolenia w powiązaniu z uczestnictwem we współzawodnictwie prowadzonym przez związki sportowe,

          uzyskiwanie wysokich wyników sportowych na poziomie

·        międzynarodowym

·        ogólnopolskim

·        wojewódzkim

          miejsce w rankingach ogólnopolskich i wojewódzkich w danych dyscyplinach sportowych i w określonych grupach wiekowych

          popularność sportu – ilość rywalizujących ze sobą klubów

          wykwalifikowana kadra trenerska,

          dotychczasowe osiągnięcia i tradycje klubu,

          umiejscowienie klubu w środowisku z możliwością uczestnictwa w szkoleniu dużej ilości młodzieży,

          baza sportowa,

          dotychczasowa skuteczność klubu w pozyskiwaniu środków z innych źródeł, w tym od samorządu lokalnego,

          współdziałanie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA

10. Powyższy regulamin obowiązuje w roku 2012.