Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

„ANIMATOR SZKOLNEJ KULTURY FIZYCZNEJ”

w 2015r.

 

1. Cele i zadania programu:

– zwiększenie aktywności i efektywności działań szkoły w rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży,

– przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym, poprzez organizację dodatkowych sportowych zajęć pozalekcyjnych,

– wspomaganie działalności szkoły w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się nauczycieli wychowania fizycznego,

– w ramach zawartej umowy zostanie zrealizowanych w poszczególnych edycjach wskazana we wniosku ilość godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniczku zajęć animatora” (dziennik zajęć pozalekcyjnych),

– aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego, środowisk gospodarczych, rodziców do współpracy i współfinansowania działalności animatorów, poprzez zobowiązanie dokonywania wpłat na konto Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA”- stowarzyszenia pożytku publicznego- 1% podatku dochodowego,

– wsparcie działań związanych z realizacją Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,

– wsparcie działań zmierzających do powiększenia bazy sportowej szkoły.

 

2. Organizator.

Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA

Poznań, ul. Golęcińska 9

 

3. Uczestnicy – adresaci Programu

Priorytet A: Nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zawodów pracujący z dziećmi i młodzieżą szkolną w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych – posiadający do tego uprawnienia na podstawie obowiązujących przepisów (dodatkowe uprawnienia nie dotyczą nauczycieli zatrudnionych w szkole na podstawie umowy o pracę). Dotyczy również przedszkoli.

Priorytet B: Szkoły uczestniczące w rywalizacji WIMS

 

4. Kryteria zgłoszeń

Priorytet A:

– zgłoszenia kandydatów do Programu dokonuje dyrektor szkoły,

– zgłoszenia powinny dotyczyć osób zatwierdzonych przez radę sportową szkoły lub zespół przedmiotowy (składający się w głównej mierze z nauczycieli wychowania fizycznego),

– wnioski muszą być wypełnione z określeniem wysokości kwot nie przekraczających wielkości potwierdzonych i postawionych do dyspozycji szkoły środków finansowych,

– wnioski muszą być podpisane przez dyrektora szkoły, przedstawiciela komisji przedmiotowej lub komisji sportowej działającej przy Radzie Pedagogicznej,

– zakres zadań animatora obejmuje plan zaakceptowany przez dyrektora szkoły (placówki) i dołączony do wniosku,

– wnioski (według wzoru) należy kierować do Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA” – 60-626 Poznań ul. Golęcińska 9 w terminach wynikających z potrzeb szkoły umożliwiających podpisanie umowy przed terminem realizacji.

 

Priorytet B:

– szkoła zgłasza pisemną prośbę o pokrycie określonych kosztów związanych z

udziałem w WIMS (do wysokości posiadanych środków).

 

5. Sposób wyboru

Priorytet A:

– Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” po analizie merytorycznej złożonych

wniosków dokonuje zatwierdzenia i przyjęcia animatorów do Programu.

Priorytet B:

– Po analizie możliwości finansowych szkoły, SZS „WIELKOPOLSKA” przyjmuje

wniosek do realizacji

 

6. Zasady finansowania

– finansowaniem objętych zostanie taka liczba pracujących na rzecz danej placówki

jaką w wyniku analizy finansowej może ona objąć,

– środki finansowe pochodzić będą z wyliczenia 70% wartości środków zebranych przez

szkoły,

– wartość kwoty brutto za godzinę pracy w umowie zlecenia powinna mięć odniesienie

do wielkości nadgodziny danego nauczyciela,

– umowy podpisuje i rozliczać będzie SZS „WIELKOPOLSKA”,

– minimalna kwota finansowania na umowę wynosi 300 złotych (trzysta złotych),

– środki nie wykorzystane przez szkołę pozostają do jej wyłącznej dyspozycji w kolejnych latach trwania Programu, aż do jego zamknięcia.

 

7. Sposób realizacji zadania

Wskazanie na druku PIT szkoły, oznaczać będzie jej przystąpienie do Programu.

 

Zgłoszenie jest potwierdzeniem przyjęcia całości założeń Programu:

 

– szkoła prowadzi działania zmierzające do pozyskania osób chcących wesprzeć 1% podatku dochodowego pozalekcyjne zajęcia z zakresu szkolnej kultury fizycznej,

– po uzyskania potwierdzenia przydzielonych środków finansowych (z zachowaniem zasad finansowania) szkoła wypełnia wniosek i przesyła do Biura Związku,

– z wyłonionymi w wyniku przeprowadzonej procedury animatorami szkolnej kultury fizycznej SZS „WIELKOPOLSKA”, zawiera indywidualne umowy- zlecenia.

 

8. Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania

Priorytet A:

– dokumentowanie wykonanych prac prowadzone jest w dzienniku zajęć animatora

i ma odniesienie do przyjętego planu zadań,

– nadzór nad realizacją zadania sprawuje SZS „WIELKOPOLSKA” a w jego imieniu

upoważnione struktury związku działające na danym terenie,

– bezpośrednią kontrolę realizacji zadania sprawuje dyrektor placówki oświatowej,

który potwierdza wykonanie zadania w dzienniku zajęć.

 

Priorytet B:

– W przypadku przekazania sprzętu sportowego, obowiązuje zasada protokołu

zdawczo-odbiorczego. W przypadku dofinansowania jakiejkolwiek innej formy

dotyczącej WIMS, obowiązują ogólne zasady rozliczania imprezy.

 

Aktywność nauczycieli, wychowawców, a zwłaszcza dyrekcji szkoły określi wielkość środków przeznaczonych na realizację Programu w danej szkole

 

Szkolny Związek Sportowy

WIELKOPOLSKA”